พิมพ์

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่
เลขที่ 303 หมู่ที่ 7 ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150


โทรศัพท์ 0-5310-4144      โทรสาร 0-5200-1537      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.