ประวัติความเป็นมา

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่

เป็นหน่วยงานสังกัด กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงแรงงาน (ในขณะนั้น ) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๐ โดยกรมประชาสงเคราะห์ ได้รับมอบอาคาร ทรัพย์สินพร้อมที่ดินเช่า จากกรมป่าไม้ จำนวน ๑๐๖ ไร่ ๑ งาน จากนายอบ วสุรัตน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ประธานมูลนิธิสงเคราะห์คนพิการหยาดฝนในขณะนั้น กรมประชาสงเคราะห์ได้รับมาดำเนินงาน เปิดเป็นศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการ ในเขต ๑๗ จังหวัดภาคเหนือตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็นต้นมา โดยใช้ชื่อว่า “ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝนจังหวัดเชียงใหม่ ” ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์