มี  128  บุคคล กำลังชมเว็บไซต์ ณ ตอนนี้

โครงสร้างการบริหาร

การแบ่งโครงสร้างภายในของศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ และศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ
กองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

1. ฝ่ายบริหารทั้่วไป

  • JD - ะุรการ พัสดุ อาคารสถานที่ ยานพาหนะ การเงิน บัญชี บริหารงานบุคคล และงานสนับสนุนอื่น ๆ

2. กลุ่มวิชาการและแผนงาน

  • JD - นโยบาย แผน งบประมาณ วิจัย นวัตกรรม มาตรฐาน ตัวชี้วัด คำรับรองปฏิบัติราชการ การบริหารจัดการความรู้ ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ประชาสัมพันธ์ ติดตามและประเมินผล ฯลฯ

3. กลุ่มพัฒนาทักษะอาชีพ

  • JD -  การฝึกอาชีพ การเตรียมความพร้อมด้านอาชีพ ส่งเสริมการมีงานทำ ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ สนับสนุนทักษะฝีมือ พัฒนาผลิตภัณฑ์

4. กลุ่มพัฒนาทักษะชีวิต

  •  JD - การเตรียมความพร้อมทักษะชีวิต (ร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม) การเข้าถึงสิทธิสวัสดิการ การฟื้นฟูสมรรถภาพ การคุ้มครอง การดำรงชีวิตอิสระ

 Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes


ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่
303  ม.7 ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150
โทรศัพท์ 0-5310-4144    โทรสาร 0-5200-1537   E-mail : yardfon@dep.go.th


ลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ © 2563 ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า เป็นซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
Premium Templates