โครงสร้างการบริหาร

การแบ่งโครงสร้างภายในของศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ และศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ
กองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

1. ฝ่ายบริหารทั้่วไป

  • JD - ะุรการ พัสดุ อาคารสถานที่ ยานพาหนะ การเงิน บัญชี บริหารงานบุคคล และงานสนับสนุนอื่น ๆ

2. กลุ่มวิชาการและแผนงาน

  • JD - นโยบาย แผน งบประมาณ วิจัย นวัตกรรม มาตรฐาน ตัวชี้วัด คำรับรองปฏิบัติราชการ การบริหารจัดการความรู้ ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ประชาสัมพันธ์ ติดตามและประเมินผล ฯลฯ

3. กลุ่มพัฒนาทักษะอาชีพ

  • JD -  การฝึกอาชีพ การเตรียมความพร้อมด้านอาชีพ ส่งเสริมการมีงานทำ ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ สนับสนุนทักษะฝีมือ พัฒนาผลิตภัณฑ์

4. กลุ่มพัฒนาทักษะชีวิต

  •  JD - การเตรียมความพร้อมทักษะชีวิต (ร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม) การเข้าถึงสิทธิสวัสดิการ การฟื้นฟูสมรรถภาพ การคุ้มครอง การดำรงชีวิตอิสระ