มี  303  บุคคล กำลังชมเว็บไซต์ ณ ตอนนี้

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านการฝึกอาชีพและพัฒนาศักยภาพคนพิการภาคเหนือ

พันธกิจ

- จัดรูปแบบการให้บริการที่สนองตอบต่อความต้องการของคนพิการ และสภาพความพิการ
- พัฒนาหลักสูตร และจัดบริการฝึกอาชีพตรงกับความต้องการของคนพิการ และตลาดแรงงาน
- คุ้มครองพิทักษ์สิทธ์และจัดสวัสดิการสังคมให้คนพิการเข้าถึงสิทธ์ได้ย่างทั่วถึง
- จัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ และพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศของ
หน่วยงานให้ทันสมัย
- พัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง และพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพในการถ่ายทอด
องค์ความรู้
- สร้างสังคมบูรณาการเพื่อร่วมกับ ชุมชน เครือข่าย ผู้ดูแลคนพิการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้การฝึกอบรมวิชาชีพแก่คนพิการทางด้านการเคลื่อน-ไหว แขน ขา และลำตัว ในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ
2.เพื่อให้การฟื้นฟูสมรรถภาพความพิการ ฟื้นฟูทางการศึกษา ฟื้นฟูทางด้านสังคม และส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม
3.เพื่อเตรียมความพร้อมคนพิการเข้าทำงานในสถานประกอบการ และส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ

ยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
ยกระดับคุณภาพ การให้บริการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้ดีขึ้น มีความมั่นคง มีความเท่าเทียม และทั่วถึง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาศักยภาพ และเตรียมความพร้อมคนพิการให้สามารถดำรงชีวิตภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสังคมได้อย่างปกติสุข

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
บูรณาการกับภาคีเครือข่ายในการเสริมสร้างและจัดสวัสดิการสังคมแก่คนพิการ และผู้ดูแล คนพิการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรการเรียนรู้ด้านการฝึกอาชีพ และการพัฒนาศักยภาพคนพิการ อย่างมีมาตรฐาน
Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes


ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่
303  ม.7 ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150
โทรศัพท์ 0-5310-4144    โทรสาร 0-5200-1537   E-mail : yardfon@dep.go.th


ลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ © 2563 ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า เป็นซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
Premium Templates