ฟื้นฟูทางการแพทย์

ฟื้นฟูทางการแพทย์ มีภารกิจการดำเนินงานดังต่อไปนี้

- ดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้น

- ส่งเสริมและอบรมให้ความรู้ ด้านสุขอนามัย การป้องกันโรคติดต่อ

- ประสานความร่วมมือ และส่งต่อทางการแพทย์

- ประสานความร่วมมือกับมูลนิธิขาเทียมเพื่อขอความอนุเคราะห์อวัยวะเทียม

- ประสานคุ้มครองสิทธิ์คนพิการ

- การตรวจสุขภาพประจำปี และ ประเมินสภาพความพิการ โดย ทีมแพทย์ จาก ภาควิชา เวชศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่