พิมพ์

ฟื้นฟูทางด้านสังคม มีภารกิจการดำเนินงานดังต่อไปนี้

- จัดกิจกรรมทักษะชีวิต

- ส่งเสริมคนพิการเข้าร่วมกิจกรรมในสังคม

- ส่งเสริมคนพิการให้กล้าแสดงออกในสังคม

- จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตให้กับคนพิการ

- อบรมเสริมสร้างให้คนพิการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข