การสังคมสงเคราะห์

การสังคมสงเคราะห์ มีภารกิจในการประสามความร่วมกับชุมชน ท้องถิ่น และเครือข่าย โดยมีการดำเนินการดังต่อไปนี้

- จัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน

- อบรมอาสาสมัครดูแลคนพิการ

- ฝึกอาชีพระยะสั้นให้คนพิการ / ผู้ดูแลคนพิการ ในชุมชน

- สนับสนุนกายอุปกรณ์ เครื่องช่วยความพิการให้กับคนพิการในชุมชน

- สนับสนุนเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ เพื่อช่วยเหลือคนพิการที่ยากลำบาก