พิมพ์

การจัดหางานจัดตั้งศูนย์จัดหางานหยาดฝน โดยมีการดำเนินการดังต่อไปนี้

     ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน นอกจากจะให้การฝึกอาชีพแก่คนพิการแล้ว ยังบริการจัดหางานทำหลังจบหลักสูตรหรือระหว่างการฝึกอาชีพทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความรู้ ความสามารถและสภาพความพร้อมของร่างกายของแต่ละคน ไม่เพียงแต่คนพิการที่เข้ารับการฝึกอาชีพเท่านั้น ยังบริการให้แก่คนพิการที่อยู่นอกศูนย์ฯและศิษย์เก่าที่ว่างงานหรืออยากเปลี่ยนงาน

     ศูนย์จัดหางานหยาดฝน ดำเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการ มีหน้าที่ประสานงานติดต่อกับสำนักงานจัดหางานจังหวัด สถานประกอบการ เพื่อหาตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับคนพิการ สอบถามข้อมูลแหล่งสถานประกอบการ สภาพปัญหาต่างๆและนิเทศติดตามประเมินผลเป็นระยะ