พิมพ์

- ส่งเสริมสนับสนุนให้คนพิการมีความรู้สายสามัญเพื่อเพิ่มวิทยฐานะทางการศึกษา โดยประสานความร่วมมือกับ กศน.อำเภอแม่แตง เข้ามาจัดการศึกษาให้คนพิการในสถาบัน

- การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ระดับ 1 โดยประสานความร่วมมือกับ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เข้ามาจัดการทดสอบให้คนพิการในสถาบัน