หลักสูตรมาฝึกอาชีพ

หลักสูตรการฝึกอาชีพ

โดยการจัดบริการฝึกอบรมวีชาชีพ 3 สาขา 1 โครงการ ดังนี้

- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
          

- สาขาวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์
          

- สาขาช่างตัดเย็บเสื้อผ้าและงานประดิษฐ์
          

- โครงการเกษตรกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง