พิมพ์

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ

1. เป็นคนพิการ ชาย – หญิง อายุระหว่าง 14 – 45 ปี (มีบัตรประจำตัวคนพิการ)

2. สัญชาติไทย

3. สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในชีวิตประจำวันและความพิการไม่เป็นอุปสรรค์ในการฝึกอาชีพ

4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกอาชีพ