มี  93  บุคคล กำลังชมเว็บไซต์ ณ ตอนนี้

  

หลักฐานการสมัครการรับสมัคร

1. สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ด้วยตนเองที่ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่

2. สมัครทางเว็บไซด์ ได้ที่ www.yardfon.go.th

3. ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด

4.  คลิกเพื่อ Download ใบสมัคร 


และ ส่งหลักฐานการสมัครมาที่ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่

 

หลักฐานประกอบการสมัคร

- สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- วุฒิบัตร/ใบรับรองการศึกษา
- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
- รูปถ่ายเต็มตัวให้เห็นลักษณะความพิการ จำนวน 2 รูป


เปิดรับสมัครระหว่าง เดือน เมษายน – กันยายน ของทุกปี 

ติดต่อหน่วยงาน

 
 

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่
303  ม.7 ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150


โทรศัพท์ 0-5310-4144
โทรสาร 0-5200-1537
E-mail : yardfon@dep.go.th