พิมพ์

หลักสูตรการฝึกอาชีพ

โดยการจัดบริการฝึกอบรมวีชาชีพ 3 สาขา 1 โครงการ ดังนี้

1. หลักสูตรคอมพิวเตอร์สำนักงาน

หลักสูตรคอมพิวเตอร์ ศึกษาการใช้โปรแกรม Microsoft Office การใช้โปรแกรมประมวลผล ค่าคำนวณทางบัญชี การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ การออกแบบโปรแกรม Graphic ต่างๆ  การใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต และการตรวจเช็คซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ 

2. หลักสูตรช่างซ่อมรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์ขนาดเล็ก

หลักสูตรช่างซ่อมรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์ขนาดเล็ก ศึกษาการทำงานของชิ้นส่วน โครงสร้างและซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์ขนาดเล็ก ระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 

3. หลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้าและงานประดิษฐ์

หลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้าและงานประดิษฐ์จากวัสดุต่างๆ ศึกษาการเย็บผ้าเบื้องต้นด้วยมือ การออกแบบและสร้างแบบชิ้นงาน การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์เทคนิคการเย็บผ้าและการสร้างงานประดิษฐ์จากเศษวัสดุต่างๆ 

4. หลักสูตรเกษตรกรรม

หลักสูตรเกษตรกรรม ศึกษาการทำเกษตรกรรมแบบผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปรับปรุงดิน ระบบน้ำในพื้นที่แปลงเพาะปลูก การทำปุ๋ยและน้ำหมักอินทรีย์  การปลูกพืชไร่พืชสวนพืชสมุนไพร การทำปศุสัตว์ การแปรรูปผลิตภัณฑ์