Accessibility Tools

มี  23  บุคคล กำลังชมเว็บไซต์ ณ ตอนนี้

  

textphoto

นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม. พร้อมทีมผู้บริหารกระทรวง พม. และOne Home พม. จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน

วันเสาร์ที่ 28  พฤศจิกายน 2563  นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม. พร้อมทีมผู้บริหารกระทรวง พม. และOne Home พม. จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ประเพณีกินข้าวใหม่และตลาดร้อยใจชนเผ่าพื้นเมืองภาคเหนือ” เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย (คชท.) สมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของขาวไทยภูเขาในประเทศไทย (ศ.ว.ท.) (IMPECT) มูลนิธิเพื่อการประสานความร่วมมือของชนเผ่าพื้นเมืองเอเชีย และภาคีองค์กร เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง และเป็นประธานการประชุมทีม One Home และพบปะเครือข่าย พร้อมมอบนโยบาย รับฟังปัญหา อุปสรรค ให้คำแนะนำเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน และเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายของกระทรวง พม. ระดับพื้นที่ในการเฝ้าระวังปัญหาและเร่งช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนอย่างใกล้ชิด  โดยมีนางสาวอณิรา ธินนท์ รองอธิบดีกรม พก. และทีมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ หยาดฝน ร่วมลงพื้นที่และประชุมดังกล่าว

ศูนย์ฯ หยาดฝน จัดงาน

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ โดยกลุ่มพัฒนาทักษะชีวิต  จัดกิจกรรม “ยี่เป็งรำลึก” เนื่องในวันลอยกระทง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางสังคม ส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีทำงานเป็นที

ศูนย์พัฒนาศักยภาพเเละอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมทำบุญครบรอบ 33 ปี

ศูนย์ฯ หยาดฝน จัดกิจกรรมทำบุญครบรอบวันสถาปนา 33 ปี ปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการฝึกอาชีพรุ่นที่ 33

วันที่ 24 กันยายน 2563 นางสาวระรินทิพย์ เพ็ชรเจริญ ผอ.ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ ผู้แทนสถานสงเคราะห์วัยทองนิเวศน์ มูลนิธิสงเคราะห์คนพิการหยาดฝน และผู้รับการฝึกอาชีพ ร่วมทำบุญครบรอบ 33 ปี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีท่านพระครูวิธานนวกรรม เจ้าคณะตำบลแม่แตง วัดแม่ก๊ะ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นางมยุรี ยกตรี กรรมการมูลนิธิสงเคราะห์คนพิการหยาดฝน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการฝึกอาชีพ รุ่นที่ 33 จำนวน 13 คน โดยนางสาวระรินทิพย์ เพ็ชรเจริญ ผอ.ศูนย์ฯ เป็นประธาน พร้อมให้โอวาทเพื่อเสริมพลังการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2563 หลักสูตร

      โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2563 โดยมี 2 กิจกรรม ได้เเก่ การอบรมเชิงปฏิบัติการ“พัฒนาทักษะการพูด การสื่อสาร และบุคลิกภาพ” หลักสูตร 2 วัน (ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2563) โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ภาคทฤษฎี และฝึกปฏิบัติพัฒนาบุคลิกภาพ  เเละการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ศิลปะบำบัดพื้นฐาน 1 : Self Care” หลักสูตร 3 วัน (ระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2563) โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ภาคทฤษฎี และฝึกปฏิบัติผ่านประสบการณ์การทำชิ้นงานศิลปะ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้และการเสริมพลังความเข้มแข็งของผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ รวมทั้งการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพัฒนาบุคลิกภาพที่พึงประสงค์เเละทบทวนองค์ความรู้การจัดบริการ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการและมาตรฐานองค์กรด้านสวัสดิการสังคม

ชมรมผู้ออกกำลังสวนสมโภชน์ 700 ปี นำจักรยานมือสองสภาพดี​ มอบให้แก่ทางศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่

20 สิงหาคม 2563 : ชมรมผู้ออกกำลังสวนสมโภชน์ 700 ปี นำโดย นายสถาพร​ ชัยศิริ​, นายเกษม​ เนตรศักดิ์เกษม​ และ นายสุรศักดิ์ ภู่ประเสริฐ​ นำจักรยานมือสองสภาพดี จำนวน 13 คัน พร้อมด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้าจำนวนหนึ่ง มอบให้แก่ทางศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของศูนย์ฯ โดยมี นางสาว ระรินทิพย์ เพ็ชรเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ รับมอบสิ่งของ และให้การต้อนรับ พาเยี่ยมชมแปลงเกษตรสร้างสุข ซึ่งเป็นเกษตรผสมผสาน วิถีพอเพียง หนึ่งในโครงการพัฒนาอาชีพแก่คนพิการ

รองอธิบดี พก. ร่วมคณะ รมว.พม. ลงพื้นที่ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย จ.เชียงใหม่

วันที่14 - 15 สิงหาคม 2563 รองอธิบดี พก. ร่วมลงพื้นที่กับคณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) นำโดยนายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม. พร้อมทีม One Home พม. จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจประชาชนและคนพิการที่ประสบปัญหาทางสังคมและได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พร้อมมอบเงินสงเคราะห์กรณีฉุกเฉิน จำนวน 195 ครอบครัว ณ บ้านแม่หวาน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ต่อด้วยการเข้าร่วมพิธีเปิดสถานรับเลี้ยงเด็ก DAY CARE NIGHT CARE เพื่อช่วยเหลือผู้ปกครองที่ต้องประกอบอาชีพทั้งภาคกลางวันและภาคกลางคืน ที่ไม่มีเวลาและไม่สามารถหาสถานที่เลี้ยงดูเด็กได้ โดยให้เป็นโมเดลต้นแบบในการเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวแห่งแรกในประเทศไทยใน จ.เชียงใหม่ ณ บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.เชียงใหม่ จากนั้น รองอธิบดี พก. เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “อพม.ร่วมใจ ต้านภัยการค้ามนุษย์” โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวง พม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ ต่อด้วยการร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมอาคารที่พักโครงการเคหะชุมชนฯ พร้อมพบปะพูดคุยกับประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่อาศัยในโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนเชียงใหม่ (ไนท์ซาฟารี)

ศูนย์ฯ หยาดฝน ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

ศูนย์ฯ หยาดฝน ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น นางสาวระรินทิพย์ เพ็ชรเจริญ ผอ.ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานสังกัด พม. ทีม One Home จังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ณ ห้องโถงลานน้ำพุ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. (นางจินตนา จันทร์บำรุง) ตรวจเยี่ยมศูนย์

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. (นางจินตนา จันทร์บำรุง) ตรวจเยี่ยมศูนย์

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 น. นางจินตนา จันทร์บำรุง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่ตรวจราชการที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามความก้าวหน้าแผนงานโครงการ รอบที่ 2 โดยประชุมรับฟังผลการดำเนินงานและเยี่ยมชมการฝึกอาชีพแต่ละแผนก พร้อมทั้งมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานเพื่อพัฒนาศักยภาพและอาชีพแก่คนพิการของศูนย์ฯ โดยมีนางสาวระรินทิพย์ เพ็ชรเจริญ ผอ. ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวง พม. จังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ และผู้รับการฝึกอาชีพ ร่วมให้การต้อนรับ

นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมบูธ พก. ในกิจกรรมจิตอาสา

วันนี้ (28 ก.ค. 63) เวลา 11.30 น. ณ ท้องสนามหลวง ภายในบูธกิจกรรมของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฝั่งศาลฎีกา) พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะสื่อมวลชน ลงพื้นที่เยี่ยมชมและให้กำลังใจคนพิการ พร้อมร่วมกิจกรรมกับคนพิการ ได้แก่ ชิมอาหารแปรรูปจากผลิตภัณฑ์เครื่องต้มยำสวนเกษตร  และร่วมร้องเพลงกับศิลปินนักร้องนักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะ From Street to Stars หรือ ศิลปิน S2S ในกิจกรรมจิตอาสา "ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี... เราสร้างไปด้วยกัน" โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม. พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวง พม. และนางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดี พก. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัด พก. ร่วมให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกนำคนพิการร่วมกิจกรรม ณ​ บริเวณท้องสนามหลวง

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยติดเตียงแบบบูรณาการ

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 นางสาวระรินทิพย์ เพ็ชรเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางพรจันทร์  เกียรติศิริโรจน์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ และนายมงคล สีแปงวงค์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ เข้าร่วมเป็นวิทยากรโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยติดเตียงแบบบูรณาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการคนพิการ การดำเนินการส่งเสริมด้านพัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ และการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเชียงใหม่ สาขาศูนย์ฯหยาดฝน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ 50 คน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์ฯ หยาดฝน ร่วมสำรวจข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ศูนย์ฯ หยาดฝน ร่วมสำรวจข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 17 เมษายน 2563 นางสาวระรินทิพย์ เพ็ชรเจริญ ผอ.ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับหน่วยงานสังกัด พม. ทีม One Home จังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนางจิราพร เชาวน์ประยูร​ ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล​ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ วัดโลกโมฬี ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยจะได้รวบรวมรายงานกระทรวง พม.เพื่อเป็นฐานข้อมูลประกอบการพิจารณาช่วยเหลือเยียวยาต่อไป

พิธีทำบุญเนื่องในครบรอบวันสถาปนา 32 ปี ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่

อธิบดี พก. เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในครบรอบวันสถาปนา 32 ปี ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่

วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในครบรอบวันสถาปนา 32 ปี ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ “กิจกรรมเมนูอาหารตักบาตร ลดอาพาธป้องกันความพิการ” โดยมีการถวายภัตตาหารเพลและถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ โดยมีนางสาวระรินทิพย์ เพ็ชรเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธี

กิจกรรม “ศาสตร์พระราชาสู่เกษตรพอเพียงเพื่อการพัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ” จ.เชียงใหม่

อธิบดี พก. เปิดกิจกรรม “ศาสตร์พระราชาสู่เกษตรพอเพียงเพื่อการพัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ” จ.เชียงใหม่

วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 14.30 น. ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ศาสตร์พระราชาสู่เกษตรพอเพียงเพื่อการพัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ” เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะอาชีพเกษตรอินทรีย์แก่คนพิการในศูนย์ฯ นำร่อง 3 ศูนย์ฯ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี และศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านโมกุลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดลพบุรี โดยมุ่งหวังให้สามารถมีรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว และฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ (ธรรมชาติบำบัด) รวมถึงส่งเสริมเจตคติเชิงสร้างสรรค์ให้สังคมยอมรับและให้โอกาสแก่คนพิการในฐานะส่วนหนึ่งของสังคม โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ One Home พม.เชียงใหม่ อาสาสมัคร (อพม.) องค์กรคนพิการในพื้นที่ หน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรคนพิการ คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ หน่วยงาน พก. ส่วนกลางและศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ (3 ศูนย์) ภาคเอกชน และสื่อมวลชน จำนวนกว่า 200 คน เข้าร่วมงาน

มอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการฝึกอาชีพ รุ่นที่ 32 ประจำปี 2562

อธิบดี พก. เป็นประธานมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการฝึกอาชีพ รุ่นที่ 32 ประจำปี 2562

วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการฝึกอาชีพ รุ่นที่ 32 ประจำปี 2562 เพื่อแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการฝึกอาชีพ จำนวน 20 คน ซึ่ง พก. ในฐานะเป็นองค์กรด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพและอาชีพให้คนพิการ ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ 13 จังหวัด ได้ดำเนินการจัดฝึกอาชีพหลักสูตรต่างๆ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ ตัดเย็บเสื้อผ้าและงานประดิษฐ์ และเกษตรกรรม โดยมีผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ One Home พม.เชียงใหม่ คนพิการ และผู้สำเร็จการฝึกอาชีพ เข้าร่วมในพิธี

โครงการยิ้มสู้ มาร์เกต

วันที่ 22 พ.ค.60 ศูนย์ฯหยาดฝน เข้าร่วมแสดงนิทรรศการและออกร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของศูนย์ฯได้แก่ ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง พรมเช็ดเท้า การนวดแผนไทย ขนมทองม้วน ขนมกระหรี่ปั๊บ ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการทางสติปัญญาด้วยการเลี้ยงไก่ไข่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 นายประณมพร วิชรถาวรชัย ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการทางสติปัญญา ด้วยการเลี้ยงไก่ไข่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเป้าหมายเป็นคนพิการภายในศูนย์ฯและคนพิการและครอบครัวในชุมชุน จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม 2560

โครงการผู้ว่าราชการเชียงใหม่พบประชาชน

วันที่ 4 พ.ค.60 ศูนย์ฯหยาดฝนเข้าร่วมโครงการผู้ว่าราชการเชียงใหม่พบประชาชน โดยประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงาน และจัดกิจกรรมให้กับประชาชนที่เข้ามาร่วมงาน ณ เทศบาลตำบลสบเปิง อ.แม่แตง เชียงใหม่

โครงการพัฒนาทักษะชีวิตและสังคมสำหรับคนพิการ

วันที่ 23 มี.ค.2560 ศูนย์ฯหยาดฝน ดำเนินการจัดโครงการทักษะชีวิตและสังคมกิจกรรมการเดินทางและสัญลักษณ์โดยพาผู้รับการฝึกอาชีพเดินทางโดยรถไฟเพื่อไปเยี่ยมชมศึกษาดูงานที่พิพิธภัณฑ์ถ่านหินลิกไนต์แม่เมาะลำปาง

งานวิ่งและปั่นจักรยานการกุศล cancer care 2016 ครั้งที่ 9

วันที่ 18 มี.ค.60 ศูนย์ฯหยาดฝน นำผู้รับการฝึกอาชีพและเจ้าหน้าที่จำนวน 65 คน เข้าร่วมงาน cancer care 2016 ครั้งที่ 9 ณ อุทยานราชพฤกษ์ เชียงใหม่ โดยมีผู้ว่าราชการเชียงใหม่เป็นประธาน

โครงการค่ายพัฒนาศักบภาพและทักษะชีวิตเพื่อการดำรงชีวิตอิสระคนพิการโดยลงพื้นที่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะเก และเข้าศึกษาดูงานและสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวยสำหรับคนพิการ จ.เพชรบุรี

วันที่ 4-7 มีนาคม 2560 เจ้าหน้าที่พร้อมผู้รับฯ เดินทางไปเพชรบุรี เพื่อร่วมโครงการค่ายพัฒนาศักบภาพและทักษะชีวิตเพื่อการดำรงชีวิตอิสระคนพิการโดยลงพื้นที่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะเก และเข้าศึกษาดูงานและสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวยสำหรับคนพิการ ที่พระนครคีรี เขาวัง ช่วงเย็นจัดกิจกรรมคพัฒนาทักษะชีวิตด้านต่างๆและนันทนาการและลงเล่นน้ำทะเล

โครงการพัฒนาทักษะด้านอาชีพและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนพิการและครอบครัว

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะด้านอาชีพและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนพิการและครอบครัว โดยประกอบด้วย 4 กิจกรรม เป้าหมาย 70 คน เป็นคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ระหว่างเดือนธันวาคม 59 ถึง มกราคม 60

จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและเลี่ยงเพลพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป

วันที่ 5 มกราคม 2560 ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและเลี่ยงเพลพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในวันปีใหม่และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

จัดกิจกรรมกีฬามหาสนุก ประจำปี 60 เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้รับการฝึกอาชีพ

วันที่ 5 มกราคม 2560 ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จัดกิจกรรมกีฬามหาสนุก ประจำปี 60 เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้รับการฝึกอาชีพ เพื่อพัฒนาทางก้านร่างการย อารมณ์ จิตใจ สังคม การรู้จัก ชนะ แพ้ อภัย การแสดงออกถึงความสามัคคี และมอบรางวัลให้กับคนดีศรีหยาดฝนเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังให้กับคนที่มีจิตสาธารณะช่วยเหลือสังคม

ศูนย์ฯ หยาดฝน ลงพื้นที่และร่วมประชุมหารือแนวทางการช่วยเหลือนางชูจิตร์ กระจ่างเพชร ผู้ประสบปัญหาร้อนเรียนผ่านสำนักปลัดนายกรัฐมนตรี

ศูนย์ฯ หยาดฝน ลงพื้นที่และร่วมประชุมหารือแนวทางการช่วยเหลือนางชูจิตร์ กระจ่างเพชร ผู้ประสบปัญหาร้อนเรียนผ่านสำนักปลัดนายกรัฐมนตรี

วันที่ 26 พฤษภาคม และวันที่ 4 มิถุนายน 2563 นางสาวระรินทิพย์ เพ็ชรเจริญ ผอ.ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ และนักสังคมสงเคราะห์ สอบข้อเท็จจริงและร่วมประชุมทีมสหวิชาชีพ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่ เพื่อหารือแนวทางการช่วยเหลือนางชูจิตร์ กระจ่างเพชร อายุ 67 ปี อยู่บ้านเลขที่ 149/17 หมู่ที่ 14 ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ กรณีร้องทุกข์ผ่านสำนักปลัดนายกรัฐมนตรีขอความช่วยเหลือเงินทุนประกอบอาชีพค้าขายและปัญหาหนี้สิน เนื่องจากเป็นผู้สูงอายุ มีรายได้น้อยไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย และต้องดูแลบุตรชายพิการทางการเคลื่อนไหวซึ่งเข้าฝึกอาชีพแผนกคอมพิวเตอร์ที่ศูนย์ฯ หยาดฝน โดยผลจากการประชุม ศูนย์ฯ หยาดฝน ได้ประสานในการจัดหางานให้บุตรชายที่บริษัท เฮง ลิสซิ่ง จำกัด ในตำแหน่งพนักงานธุรการ และ สนง.พมจ.ชม. จะสนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพค้าขายให้กับนางชูจิตร์ ฯ เพื่อมีรายได้และลดภาระหนี้สิน รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้ถูกสุขลักษณะ

ออกหน่วยบริการ ตามโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

วันที่ 26 มกราคม 2564 นางสาวระรินทิพย์ เพ็ชรเจริญ ผอ.ศูนย์พัฒนาศักยภาพเเละอาชีพคนพิการหยาดฝนจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมาย นางพรจันทร์ เกียรติศิริโรจน์ ผอ.ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเชียงใหม่ สาขาศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายดิเรก นันทะแสง นักสังคมสงเคราะห์ ร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชนตามโครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยบริการให้คำปรึกษาแนะนำ การจดทะเบียนคนพิการ การกู้ยืมเงินคนพิการ เพื่อประกอบอาชีพ สิทธิของคนพิการให้กับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ

การเรียนการสอนประจำสัปดาห์ กลุ่มพัฒนาทักษะอาชีพ

วันที่ 25 - 29 มกราคม 2564 กลุ่มทักษะอาชีพได้จัดการเรียนการสอนตามแผนกเรียน เพื่อฝึกทักษะงานด้านอาชีพให้กับผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ โดยมีกิจกรรมตามแผนกเรียนดังต่อไปนี้


1. แผนกช่างซ่อมรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์ขนาดเล็ก ฝึกตรวจเช็คซ่อมและการเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ระบบดันโซ่ราวลิ้นรถจักรยานยนต์

2. แผนกคอมพิวเตอร์ สอนการใช้โปรแกรมตารางคำนวณ การทำงานจากงานเสมือนจริง การสร้างสูตร และฟังก์ชั่นในงานเสมือนจริง

3. แผนกตัดเย็บเสื้อผ้าและงานประดิษฐ์ สอนการหมวกการทำ Shopping Bag

4. แผนกเกษตรกรรม เรียนรู้การปลูกอัญชัน 5 กลีบและตัดกิ่งอัญชันที่ไม่สมบูรณ์ออก และทดสอบความรู้ด้านการเกษตร ผสมผสาน

ศูนย์ฯ หยาดฝน ร่วมหารือการส่งเสริมเเละพัฒนาคุนพิการด้านการศึกษา

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวระรินทิพย์ เพ็ชรเจริญ ผอ.ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ และนายมงคล สีแปงวงค์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ เข้าพบหน่วยงานภาคีเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือ MOU ในการพัฒ​นาคนพิการด้านการศึกษาและการมีงานทำอย่างเป็นระบบ ได้แก่  นางฐิติมา นราพงศ์  จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่  , นางพวงทอง ศรีวิลัย ผอ.โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ,  นายอัมรินทร์ พันธ์วิไล  ผอ.โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ และนางณฐมน ปัทมะสุคนธ์  ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ศูนย์ฯ หยาดฝน ร่วมหารือการส่งคนพิการเข้าร่วมโครงการ

วันที่ 12 มกราคม 2564 นางสาวระรินทิพย์ เพ็ชรเจริญ ผอ.ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ นายมงคล สีแปงวงค์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ และนางวรรณา กมลกวิน ครูสอนงานประดิษฐ์ดอกไม้และผลิตภัณฑ์ผ้า ระดับ ช 2 ร่วมต้อนรับ นางสาวลักษมี ศรีสมเพชร นายกสมาคมวัฒนหัตถศิลป์ล้านนา พร้อมคณะ เยี่ยมชมการเรียนการสอนแผนกตัดเย็บเสื้อผ้าและงานประดิษฐ์ พร้อมหารือการส่งคนพิการที่ฝึกอาชีพในศูนย์ฯ เข้าร่วมโครงการ"อบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะด้านการออกแบบสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการหัตถกรรมพื้นเมืองสำหรับตลาดในยุค New Normal"

ศูนย์ฯ หยาดฝน หารือความร่วมมือพัฒ​นาคนพิการด้านการศึกษา

วันที่ 28 มกราคม 2564 นางสาวระรินทิพย์ เพ็ชรเจริญ ผอ.ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ​ นางสมหวัง​ โชติการ​ ผอ.วิทยาลัยเทคนิค​สันกำ​แพง​ จังหวัด​เชียงใหม่​ พร้อมคณะผู้บริหาร​ ในการเยี่ยมชมการดำเนินงานของ​ศูนย์​ฯ และร่วมประชุมหารือความร่วมมือพัฒ​นาคนพิการด้านการศึกษา และการมีงานทำอย่างเป็นระบบ โดยเปิดหลักสูตร​ระดับประกาศนียบัตร​วิชาชีพ (ปวช.) นำร่องสาขาคอมพิวเตอร์​ธุรกิจ​  ในปีการศึกษา 2564 ทั้งนี้กำหนดแผนเชิญหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านการศึกษาและการมีงานทำ  ร่วมลงนาม MOU  ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564

ศูนย์ฯ หยาดฝน ส่งเสริม จนท.และผู้รับฯ ร่วม
ศูนย์ฯหยาดฝน บันทึกความดี DEP Goodness Memo โดยเขียนการทำสิ่งดีๆ ของตนเอง หรือคำชื่นชมเพื่อนร่วมงานในแต่ละเดือน ติดที่บอร์ดหน้า สนง. (ทำความดีต้องบอกต่อ)​
นอกจากนี้.. ผู้รับของเรา ก็มีดีอยากบอกต่อเช่นกัน โดยมีสมุดบันทึกความดี ที่ทำจิตอาสา ช่วยเหลือคนอื่นในศูนย์ (ซึ่งไม่ใช่งานที่ทำประจำหรือเป็นงานในหน้าที่)​ และ จนท. หรือผู้รับ ฯ เห็นว่าเป็นความดีน่ายกย่อง จนท.จะลงบันทึกพฤติกรรมความดีในสมุดพร้อมลงชื่อรับรอง ความดีนี้จะรวบรวมไว้ และสะสมรับรางวัล "คนคุณธรรมบ้านหยาดฝน ประจำปี 2564"
ศูนย์ฯ หยาดฝน จัดกิจกรรมดนตรีบำบัดแก่ผู้รับฯ และ จนท. เพื่อส่งเสริมสุขภาวะ

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมดนตรีบำบัด "เสียงล้านนาบ้านหยาดฝน" เพื่อส่งเสริมสุขภาวะแก่ผู้รับฯ และ จนท.ศูนย์ฯ โดยฝึกทักษะการเล่นดนตรีพื้นเมือง ซึ่งช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย สร้างสมาธิ พัฒนาอารมณ์ และการปรับตัวช่วยเหลือผู้อื่น โดยได้รับสนับสนุนจากจิตอาสา (ครูสุเนตร และครูลักขณา ธีระวัฒน์สกุล) ฝึกซ้อมทุกวันพฤหัสบดี ต่อเนื่องตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563

ศูนย์ฯ หยาดฝนเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา
วันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวระรินทิพย์ เพ็ชรเจริญ ผอ.ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางศรีเพ็ญ ปัญญา , นางสาวรเรศ จินใจ, นางรัตนาภรณ์ บุญเพิ่มพูน,
นางกัญญาณัฐ์ กองคำและนายดวงดี ปัญญา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์" เพื่อสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ณ พลับพลาพระนเรศวรมหาราช หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายมีชัย จันทร์กระจ่าง ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)รักษาราชการแทนนายอำเภอแม่แตงเป็นประธาน
ศูนย์ฯ หยาดฝนให้การต้อนรับนักศึกษาและคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ นางสาวระรินทิพย์ เพ็ชรเจริญ ผอ.ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้ากลุ่ม /ฝ่ายพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับนักศึกษาและคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค
มหาวิทยาลัยพายัพ จำนวน ๓๐ คน เข้าฝึกประสบการณ์โดยจัดกิจกรรม “สร้างสัมพันธภาพและส่งเสริมสุขภาพจิต”ให้แก่ผู้รับฯ รวมทั้งสรุปบทเรียนเพื่อนำไปปรับใช้กับคนพิการทางสติปัญญา และทางจิตใจกลุ่ม (NewChance)
โดยทุกกิจกรรมล้วนยังคงมาตรการป้องกันคัดกรองโรค COVID-19โดยวัดไข้ เน้นล้างมือด้วยน้ำสบู่ สเปรย์แอลกอฮอล์ สวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างทางสังคม

ศูนย์ฯ หยาดฝนร่วมต้อนรับนายพลากร​ สุวรรณ​รัฐ​ องคมนตรี​ในการลงพื้นที่

วันที่ 4 มีนาคม 64 นางสาวระรินทิพย์​ เพ็ชร​เจริญ​ ผอ.ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอแม่แตง ร่วมต้อนรับนายพลากร​ สุวรรณ​รัฐ​ องคมนตรี​ในการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และติดตามการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อม รับฟังสถานการณ์และการบริหาร
จัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบน และโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา (อุโมงค์ส่งน้ำ แม่แตง–แม่งัด–แม่กวง) จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์ฯ หยาดฝนร่วมพิธีและร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”

วันที่ 2 มีนาคม 2564 นางสาวระรินทิพย์ เพ็ชรเจริญ ผอ.ศูนย์พัฒนาศักยภาพ และอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีและร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยมี นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี

กิจกรรมประจำสัปดาห์ กลุ่มพัฒนาทักษะชีวิต วันที่ ๑ –๘ มีนาคม ๒๕๖๔

วันที่ ๑ –๘ มีนาคม ๒๕๖๔ นางสาวระรินทิพย์ เพ็ชรเจริญ ผอ.ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาทักษะชีวิต จัดบริการสวัสดิการ และกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางสังคมให้แก่
ผู้รับการฝึกอาชีพ เพื่อลดภาวะความเครียดทางอารมณ์ เสริมพลังในการดูแลตนเองและลดการพึ่งพิง ได้แก่ กิจกรรมคหกรรม นำผู้รับฯทำขนมหัววุ้นสายรุ้ง กิจกรรมกีฬาและนันทนาการนำผู้รับฯเรียนรู้กติกามารยาทในการเล่นแชร์บอลและฝึก
ในการเล่นเบื้องต้น กิจกรรม ๕ ส. นำผู้รับฯจัดเตรียมสถานที่จัดกิจกรรมจากคณะพยาบาล มหาวิทยาลัยพายัพกิจกรรมพัฒนาวันหยุดทำความสะอาดรอบบริเวณรอบศูนย์ฯ กิจกรรมส่งเสริมด้านการศึกษา โดย ศูนย์การศึกษานอกห้องเรียน
อำเภอแม่แตง (กศน.แม่แตง) จัดสอบเก็บคะแนนกลางภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ทุกกิจกรรมล้วนยังคงมาตรการป้องกัน คัดกรองโรค COVID-19 โดยวัดไข้ วันละ ๒ ครั้ง เวลาเช้า และเย็น เน้นล้างมือด้วยน้ำสบู่
สเปรย์แอลกอฮอล์ สวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างทางสังคม

รายงานการปฏิบัติงาน ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด สาขาศูนย์ ฯ หยาดฝน ประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 1-5 มีนาคม พ.ศ.2564
รายงานการปฏิบัติงาน ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด สาขาศูนย์ ฯ หยาดฝนประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 1-5 มีนาคม พ.ศ.2564
1.ออกบัตรประจำตัวคนพิการจำนวน 8 ราย ให้คำปรึกษาเรื่องกู้ยืมเงินคนพิการจำนวน 1 ราย
2.ร่วมกิจกรรมปฎิบัติการสุขภาพจิตและจิตเวชคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ให้แก่ผู้รับฝึกอาชีพของศูนย์ฯหยาดฝน
3.ทำความสะอาดบริเวณพื้นผิวสัมผัสที่ใช้ร่วมกัน ด้วยแอลกอฮอล์ Dettol เช่น ขอบบานประตู โต๊ะเก้าอี้ Table Shield เพื่อป้องกันโรคโควิด 19
4.คัดกรองการเข้า-ออก ผู้ที่มาติดต่อราชการที่ศูนย์ฯ โดยการวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์และสวมหน้ากากอนามัย
ศูนย์ฯ หยาดฝน ประสานความร่วมมือกับ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ “พัฒนาพื้นที่ตามรอยศาสตร์พระราชา” - ศูนย์ฯ หยาดฝน ประสานความร่วมมือกับ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ “พัฒนาพื้นที่ตามรอยศาสตร์พระราชา”

       วันที่ 22 เมษายน 2564 นางสาวระรินทิพย์ เพ็ชรเจริญ ผอ.ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมกับ นายณปวันชัย กุลฉัตรฐานนท์ หัวหน้างานวิจัยฯลุ่มน้ำ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่สำรวจแนวป่าสงวนอินทขิล บริเวณรอยต่อระหว่างสวนเกษตรของศูนย์ฯ กับพื้นที่ชุมชนบ้านหนองกอก หมู่ที่ 6 ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ศูนย์ฯ ขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าจากกรมป่าไม้ จำนวน 106 ไร่ โดยที่ผ่านมาพบปัญหาการบุกรุกเผาป่าทำให้เกิดปัญหาควันไฟในเขตชุมชน รวมถึงยังประสบปัญหาความแห้งแล้งของป่าและผืนดิน จึงกำหนดแผน โครงการพัฒนาพื้นที่ตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อพัฒนาเป็นป่าชุมชนต้นแบบ โดยมีแผนเร่งด่วนปี 2564 ในการจัดทำฝายต้นน้ำ 5 แห่ง(ฝายแม้ว) เพื่อสร้างความชุ่มชื้นผืนป่าและชะลอการไหลของน้ำ การพัฒนาป่าชุมชนโดยใช้หลักการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง
ตามพระราชดำริของรัชกาลที่ 9 สวนป่าสมุนไพร การปลูกแนวป่าพืชเขียวสร้างแนวกันไฟ และในปี 2565 จะดำเนินการขยายผลทำแนวกันไฟ สำรวจความหลากหลายของพืชพันธุ์ท้องถิ่น และพัฒนาพื้นที่เป็นสวนพฤกษศาสตร์เพื่อคนตาบอดและคนทั้งมวล สำหรับเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางธรรมชาติในชุมชน ทั้งนี้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยล้างมือด้วยสเปรย์แอลกอฮอล์ สวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างทางสังคม

ศูนย์ฯ หยาดฝน จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 - ศูนย์ฯ หยาดฝน จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564

       วันที่ 3 มิถุนายน 2564 ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงเจริญ พระชนมพรรษา ๔๓ พรรษา โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้รับการฝึกอาชีพ ภายในศูนย์ฯ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ผ่านช่องทางออนไลน์เว็บไซต์ https://www.m-society.go.th/ถวายพระพรออนไลน์ ทั้งนี้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยล้างมือด้วยสเปรย์แอลกอฮอล์ สวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างทางสังคม

ศูนย์ฯ หยาดฝน นิเทศการทำงานชองคนพิการในสถานประกอบ ตาม ม.33 - ศูนย์ฯ หยาดฝน นิเทศการทำงานชองคนพิการในสถานประกอบ ตาม ม.33

       วันที่ 2 มิถุนายน 2564 นางสาวระรินทิพย์ เพ็ชรเจริญ ผอ.ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายมงคล สีแปงวงค์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ
และนายดิเรก นันทะแสง นักสังคมสงเคราะห์  นิเทศติดตามการทำงานของคนพิการกลุ่ม New Chance รอบ 3 เดือน (มีนาคม –พฤษภาคม 2564) ได้แก่ นายอาทิตย์ วงค์แห่งมิตร  พิการทางการได้ยินและสื่อความหมาย  และนายสุทัศ เจียมดาศักดิ์ พิการทางสติปัญญา ซึ่งเข้าทำงานมาตรา 33 ตำแหน่ง พนักงานฝ่ายผลิต (คัดแยกผลไม้) ของบริษัท สวิฟท์ โฟรเซ่น จำกัด โดยประเมินสมรรถนะในการทำงาน และรับทราบปัญหาและข้อเสนอแนะจากสถานประกอบการ เพื่อนำไปปรับปรุงแผนพัฒนาคนพิการรายบุคคลต่อไป

ศูนย์ฯ หยาดฝน ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปี 2564 - ศูนย์ฯ หยาดฝน ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปี 2564

       วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม"ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปี 2564" เพื่อชี้แจงแนวทางดำเนินงาน กฎระเบียบและการอยู่ร่วมกันของศูนย์ฯ รวมถึงได้พบปะเจ้าหน้าที่ ครูประจำแผนก และรับทราบปัญหาเพื่อช่วยเหลือตามกระบวนการสังคมสงเคราะห์ โดยมี นางสาวระรินทิพย์ เพ็ชรเจริญ ผอ.ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ ทั้งนี้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)โดยล้างมือด้วยสเปรย์แอลกอฮอล์ สวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างทางสังคม

ศูนย์ฯหยาดฝน ลงพื้นที่สำรวจกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน - ศูนย์ฯหยาดฝน ลงพื้นที่สำรวจกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน

       วันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2564 นางสาวระรินทิพย์ เพ็ชรเจริญ ผอ.ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลและบันทึกสมุดพกครอบครัวกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ในพื้นที่รับผิดชอบทีม  One Home  จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ ต.เชียงดาว และ ต.แม่นะ อ.เชียงดาว รวม 11 ครัวเรือน ภายใต้โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน  ทั้งนี้ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID-19 สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่างทางสังคม

กิจกรรม สวดมนต์เย็น นั่งสมาธิ - กิจกรรม สวดมนต์เย็น นั่งสมาธิ

วันที่ 24 และ 25 กรกฎาคม 2564 นางสาวระรินทิพย์ เพ็ชรเจริญ ผอ. ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายกลุ่มพัฒนาทักษะชีวิต จัดกิจกรรม สวดมนต์เย็น นั่งสมาธิและ ทำกรวยดอกไม้เพื่อถวาย เป็นเครื่อง สักการะพุทธบูชา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 61 คน และเจ้าหน้าที่ 5 คน และยังคงมาตรการ ป้องกัน
โรค COVID-19

ศูนย์ฯ หยาดฝน จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว - ศูนย์ฯ หยาดฝน จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้รับการฝึกอาชีพ ภายในศูนย์ฯ ผ่านช่องทางออนไลน์เว็บไซต์ https://www.m-society.go.th/ถวายพระพรออนไลน์ ทั้งนี้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยล้างมือด้วยสเปรย์แอลกอฮอล์ สวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างทางสังคม

ลงพื้นที่พบคนพิการทางการเห็น ณ โครงการเคหะชุมชนเชียงใหม่หนองหอย ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ - ลงพื้นที่พบคนพิการทางการเห็น ณ โครงการเคหะชุมชนเชียงใหม่หนองหอย ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่เเละมณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ พบคนพิการทางการเห็น จำนวน 22 คน ณ โครงการเคหะชุมชนเชียงใหม่หนองหอย ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) คนพิการไม่สามารถออกจาก
ที่พักอาศัยไปร้องเพลงได้ ทำให้ขาดรายได้ และประสบปัญหาด้านค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ขาดแคลนอาหาร เป็นต้น สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบถุงยังชีพ จำนวน 22 ถุง ให้กับคนพิการและครอบครัว ,ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ มอบพืชผักทางการเกษตรและไข่ไก่ ให้กับคนพิการ , มณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ มอบถุงยังชีพและข้าวสาร 

พก.โดยศูนย์ฯหยาดฝน จัดกิจกรรมรณรงค์ วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2564 - พก.โดยศูนย์ฯหยาดฝน จัดกิจกรรมรณรงค์ วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2564  วันที่ 21 ตุลาคม 2564 ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกป่าซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่ง

วันที่ 21 ตุลาคม 2564

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกป่าซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการ “ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาพื้นที่ตามรอยศาสตร์พระราชา” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างครอบครัว และชุมชน ให้ได้มีส่วนร่วมในการดูแลสภาพแวดล้อม พัฒนาและใช้ประโยชน์จากป่าร่วมกันในชุมชน สร้างสมดุลย์เพื่อการประกอบอาชีพที่ยั่งยืน รวมถึงสร้างความร่มรื่น ชุ่มชื้น และแนวกันไฟ โดยมีนายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม นายอำเภอแม่แตง ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ เครือข่ายภาครัฐ/เอกชน และประชาชนในพื้นที่ จำนวน 50 คน ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID - 19

วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง  มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ

วันที่ 21 ตุลาคม 2564

       วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยนางสมหวัง โชติการ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคสันกำเเพง มอบโล่เกียรติคุณ ให้ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะเครือข่ายสนับสนุนเเละให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนนักศึกษาประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีนางสาวระรินทิพย์ เพ็ชรเจริญ ผอ.ศูนย์พัฒนาศักยภาพเเละอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ รับมอบ พร้อมนายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม นายอำเภอแม่แตง และส่วนราชการในพื้นที่ร่วมแสดงความยินดี ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID-19

กิจกรรมสวดมนต์เนื่องในวันออกพรรษา

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

นางสาวระรินทิพย์ เพ็ชรเจริญ ผอ.ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายกลุ่มพัฒนาทักษะชีวิต จัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและส่งเสริมทัศนคติที่ดี จิตอาสา และการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม เนื่องในวันออกพรรษาให้แก่ผู้รับฯ และเจ้าหน้าที่ ได้แก่ กิจกรรมทำกรวยดอกไม้  นั่งสมาธิ  สวดมนต์ และทำวัตรเย็น  โดย ผอ.ศูนย์ฯหยาดฝน เป็นประธาน มีผู้รับการฝึกอาชีพ และเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม ทั้งสิ้นจำนวน ๔๔ คน

กิจกรรมทักษะชีวิตแก่ผู้รับฯ(กลุ่ม New Chance)

กิจกรรมประจำสัปดาห์ กลุ่มพัฒนาทักษะชีวิต
วันที่ ๒๔ ตุลาคม - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔
กิจกรรมทักษะชีวิตแก่ผู้รับฯ(กลุ่ม New Chance) จำนวน ๑๑ คน กิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านศิลปะความคิดสร้างสรรค์ โดยนำผู้รับฝึกการวาดภาพระบายสีตามใบงานกิจกรรมด้านสุขอนามัย บริการตัดผมให้ผู้รับฯจำนวน ๕ คน กิจกรรมสวดมนตืตอนเย็น กิจกรรม ๕ ส. นำผู้รับฯทำความสะอาดบริเวณหอพัก ยังคงมาตราการป้องกันและคัดกรองโรค COVID-19 โดยวัดไข้ วันละ ๒ ครั้ง เวลาเช้า และเย็น เน้นล้างมือด้วยน้ำสบู่ สเปรย์แอลกอฮอล์ สวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างทางสังคม

ศูนย์ฯหยาดฝน ลงพื้นที่นิเทศติดตามประเมินผล

วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565

นางสาวระรินทิพย์ เพ็ชรเจริญ ผอ.ศูนย์พัฒนาศักยภาพเเละอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาทักษะอาชีพ ลงพื้นที่อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมนางสาวสุพิชญา สุกัณศิล ผู้สำเร็จการฝึกอาชีพหลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้าและงานประดิษฐ์ และนิเทศติดตามประเมินผลผู้สำเร็จการฝึกอาชีพ ที่ได้รับโอกาสการส่งเสริมการจ้างงานทุนประกอบอาชีพมาตรา 35 โครงการ Inclusive Workplace (IW) ประจำปี 2564 โดยความร่วมมือจากมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม รวมถึงลงพื้นที่เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ เพื่อประสานความร่วมมือในการส่งต่อความช่วยเหลือคนพิการในพื้นที่และการประชาสัมพันธ์ภารกิจหน่วยงาน

ศูนย์ฯ หยาดฝน ลงพื้นที่อำเภอเเม่เเจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565

นางสาวระรินทิพย์ เพ็ชรเจริญ ผอ.ศูนย์พัฒนาศักยภาพเเละอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาทักษะอาชีพ ลงพื้นที่อำเภอเเม่เเจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมนายกำจร แซ่ย่าง ผู้ฝึกอาชีพหลักสูตรซ่อมรถจักรยานยนต์ เพื่อวางแผนการประกอบอาชีพที่ได้รับโอกาสการส่งเสริมการจ้างงานทุนประกอบอาชีพมาตรา 35 โครงการ Inclusive Workplace (IW) ประจำปี 2565 โดยความร่วมมือจากมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม เเละพูดคุยกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก เพื่อประสานความร่วมมือในการส่งต่อความช่วยเหลือคนพิการในพื้นที่และการประชาสัมพันธ์ภารกิจหน่วยงาน

ศูนยฯ หยาดฝน จัดกิจกรรมจิตอาสาประจำเดือนมีนาคม 2565

วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565

ศูนยฯ หยาดฝน จัดกิจกรรมจิตอาสาประจำเดือนมีนาคม 2565 ร่วมกันกวาดใบไม้ทำความสะอาดเเนวกันไฟบริเวณหลังโรงอาหารเเละโรงซักล้าง

ศูนย์ฯ หยาดฝน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน
วันที่ 16 มีนาคม 2565
ศูนย์ฯ หยาดฝน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมน้ำเเม่เเตง ร่วมกับส่วนราชการอำเภอเเม่เเตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายมีชัย จันทร์กระจ่าง ปลัดอำเภอเเม่เเตง หัวหน้ากลุ่มงานปกครอง เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม
ประชุมหารือ เพื่อขับเคลื่อนการจัดตั้ง

ประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนการจัดตั้ง "ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล" 

วันที่ 25 มีนาคม 2565  นางสาวระรินทิพย์ เพ็ชรเจริญ (ผอ.ศพอ.หยาดฝน) พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนการจัดตั้ง "ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล" ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเทมนตรีตำบล/องค์การบริหารส่วนตำบลพื้นที่อำเภอเชียงดาวและอำเภอไชยปราการ จำนวน 13 เเห่งในเขตพื้นที่รับผิดชอบในฐานะหน่วยงาน One Home พม.จังหวัดเชียงใหม่

ศพอ.หยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ ส่งนักกีฬาเข้าร่วมกีฬาคนพิการแห่งชาติ

รายงานผลการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 จังหวัดศรีสะเกษ ศูนย์ฯหยาดฝน ส่งนักกีฬาคนพิการตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 คน คือ นางสาวพาพร คะนองไพรวัลย์ คนพิการทางการเคลื่อนไหว ร่วมแข่งขันกีฬาประเภทกรีฑา ได้แก่ วิ่ง 100 เมตรหญิง ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง /วิ่ง 200 เมตรหญิง ได้รับรางวัลเหรียญเงิน และ พุ่งแหลน ได้รับเกียรติบัตร

ศูนย์ฯหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุม - เสวนาฑูตอารยสถาปัตย์ ภาคเหนือ
วันที่ 21 เมษายน 2565  เวลา 13.00 - 15.00 น.
ศูนย์พัฒนาศักยภาพเเละอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุม - เสวนาฑูตอารยสถาปัตย์ ภาคเหนือ ณ ภัตตาคารตูลู่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ เเละปรับเปลี่ยนสิ่งอำนวยความสะดวก ให้เเก่คนพิการที่เข้ารับการฝึกอาชีพภายในศูนย์ฯ เเละรวมถึงคนพิการหรือผู้สูงอายุที่เข้ามาติดต่อราชการภายในศูนย์ฯ
ศพอ.หยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ เชิงปฏิบัติการ“การดูแลรักษาและซ่อมแซมรถนั่งคนพิการ (Maintenance and repair)”
การอบรมเชิงปฏิบัติการ“การดูแลรักษาและซ่อมแซมรถนั่งคนพิการ (Maintenance and repair)”
วันที่ 16 มิถุนายน 2565 วิทยากร โดย RICD Wheelchair Project
ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่
 “ศูนย์ซ่อม สร้างสุข เพื่อชุมชน”

ศูนย์ฯ คนพิการหยาดฝน เปิด “ศูนย์ซ่อม สร้างสุข เพื่อชุมชน” บริการซ่อมแซมกายอุปกรณ์ ฝึกทักษะการซ่อมแซมเครื่องช่วยความพิการสำหรับกลุ่มเปราะบางและประชาชนทั่วไปพร้อมมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรม การดูแลรักษาและซ่อมรถนั่งคนพิการ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน

วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2565 นางสาวระรินทิพย์ เพ็ชรเจริญ ผอ.ศพอ.หยาดฝน พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ นายอนันต์ ดนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน พร้อมนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะ และให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้วย

ศูนย์ฯ หยาดฝนลงพื้นที่ตำบลเเม่ศึก อำเภอเเม่เเจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์ฯ หยาดฝนลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการส่งเสริมการจ้างงานทุนประกอบอาชีพมาตรา 35 โครงการ Inclusive Workplace (IW) ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1
ข่าวสาร : วันที่ 28 มิถุนายน 2565
นางสาวระรินทิพย์ เพ็ชรเจริญ ผอ.ศูนย์พัฒนาศักยภาพเเละอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาทักษะอาชีพ ลงพื้นที่ตำบลเเม่ศึก อำเภอเเม่เเจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมนายกำจร แซ่ย่าง ผู้ฝึกอาชีพหลักสูตรซ่อมรถจักรยานยนต์เเละเครื่องยนต์ขนาดเล็ก เพื่อติดตามการดำเนินโครงการส่งเสริมการจ้างงานทุนประกอบอาชีพมาตรา 35 โครงการ Inclusive Workplace (IW) ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 โครงการ
ซ่อมรถจักรยานยนต์เเละเครื่องยนต์ทางการเกษตร เเละให้คำปรึกษาพร้อมทั้งให้คำเเนะนำสำหรับการดำเนินโครงการ

ศูนย์ฯ หยาดฝน ลงพื้นที่ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ศูนย์ฯ หยาดฝนลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการส่งเสริมการจ้างงานทุนประกอบอาชีพมาตรา 35 โครงการ Inclusive Workplace (IW) ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1
ข่าวสาร : วันที่ 30 มิถุนายน 2565
นางสาวระรินทิพย์ เพ็ชรเจริญ ผอ.ศูนย์พัฒนาศักยภาพเเละอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาทักษะอาชีพ ลงพื้นที่ตำบลนาทราบ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เยี่ยมนางสาวพิมพ์รภัทร ตุ่นกันทา ผู้ฝึกอาชีพหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เพื่อติดตามการดำเนินโครงการส่งเสริมการจ้างงานทุนประกอบอาชีพมาตรา 35 โครงการ Inclusive Workplace (IW) ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 โครงการตัดเย็บเสื้อผ้าและร้านขายของชำในชุมชน พร้อมทั้งให้คำปรึกษาเเละให้คำเเนะนำสำหรับการดำเนินโครงการต่อไป

คณะผู้บริหารเเละครูโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงาน
ข่าวสาร : วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565
นางสาวระรินทิพย์ เพ็ชรเจริญ ผอ.ศพอ.หยาดฝน พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารเเละครูโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานเยี่ยมเเผนกเรียนเเละติดตามนิเทศนักเรียนที่จบการศึกษาเเละได้เข้ารับการฝึกอาชีพในศูนย์พัฒนาศักยภาพเเละอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่
คณะนักศึกษา ปรม.21 ของสถาบันพระปกเกล้า ร่วมทำกิจกรรม CSR ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพคนพิการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
    วันนี้ (9 กรกฏาคม 2565) เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จ.เชียงใหม่ คณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 21 (ปรม.21) ของสถาบันพระปกเกล้า นำโดยนายอุดมศักดิ์ อภิชาติธนพัฒน์ ประธานคณะนักศึกษา ปรม.21 และนักศึกษา พร้อมคณาจารย์นำโดย อาจารย์วิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา รวม 105 คน ร่วมทำกิจกรรม CSR ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพคนพิการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม สร้างโอกาสให้เด็กพิการ โดยกิจกรรมประกอบด้วย การมอบชุดนักเรียนสำหรับเด็กพิการที่เข้ารับการฝึกอาชีพในศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน การมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับคนพิการ การร่วมกิจกรรมทาสีผนังเพื่อปรับภูมิทัศน์สำหรับเด็กพิการ Street Art กิจกรรมปลูกต้นกระท่อมเพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้สำหรับคนพิการ ดำนาและปลูกพืชผักในแปลงสาธิตตามรอยศาสตร์พระราชา และการอุดหนุนผลิตภัณฑ์ฝีมือคนพิการ
     ทั้งนี้ คณะนักศึกษาได้รับฟังการบรรยายการดำเนินงานและการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพสำหรับคนพิการ โดย นางสาวระรินทิพย์ เพ็ชรเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน สังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ดังกล่าว เป็นการสร้างโอกาสและสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ของสังคมที่มีต่อคนพิการ รวมทั้งการส่งเสริมให้คนพิการได้เห็นคุณค่าและศักยภาพในตนเองร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันเพื่อให้โอกาสคนพิการ ได้ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ และสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการทุกแห่งทั่วประเทศ สังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หรือสอบถามได้ที่สายด่วนคนพิการ 1479
ร่วมพิธีมอบรางวัลการประกวดงาน “อัตลักษณ์ลายผ้า สร้างศิลปจิตราพัฒนาวิถีชน”

วันที่ 17 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.30 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ (ชั้น 1) นางสาวระรินทิพย์ เพ็ชรเจริญ ผอ.ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีมอบรางวัลการประกวดงาน “อัตลักษณ์ลายผ้า สร้างศิลปจิตราพัฒนาวิถีชน” มีนายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรม พส. เป็นประธานเปิดงาน จัดโดยพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง

ศูนย์ฯหยาดฝน ร่วมประชุมหลักสูตร E-Commerce เสริมทักษะเจ้าหน้าที่

วันที่ 19 - 20 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมทีเค พาเลช แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝนจังหัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ”การพัฒนาทักษะ และการส่งเสริมด้านอาชีพคนพิการ” ให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ และศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร โดย พก. ร่วมกับบริษัทวัลแคน โคอะลิชั่น เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มีนางพรนิภา มาสิลีรังสี รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานพิธีเปิด

ร่วมลงนามถวายพระพรและถวายสัตย์ปฏิญาณ ณ อาคารสำนักงานศูนย์พัฒนาศักยภาพเเละอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เเละผู้รับการฝึกอาชีพ ร่วมลงนามถวายพระพรและถวายสัตย์ปฏิญาณ ณ อาคารสำนักงานศูนย์พัฒนาศักยภาพเเละอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมร่วมทำบุญ​ตักบาตร​ถวายเป็น​พระ​ราชกุศล

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ร่วมร่วมทำบุญ​ตักบาตร​ถวายเป็น​พระ​ราชกุศลและร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณ ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมมอบหมายข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เเละผู้รับการฝึกอาชีพศูนย์พัฒนาศักยภาพเเละอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมทำบุญ​ตักบาตร​ถวายเป็น​พระ​ราชกุศล ณ ที่ว่าการอำเภอเเม่เเตง​ รวมถึงร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกหญ้าแฝก บริเวณลานสะพานข้ามน้ำปิง หมู่ 4 ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เนื่อง​ใน​โอกาส​วัน​เฉลิมพระชนมพรรษา​สมเด็จ​พระเจ้าอยู่หัว​ วันที่28กรกฎาคม​2565

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกหญ้าแฝก บริเวณลานสะพานข้ามน้ำปิง

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกหญ้าแฝก บริเวณลานสะพานข้ามน้ำปิง หมู่ 4 ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เนื่อง​ใน​โอกาส​วัน​เฉลิมพระชนมพรรษา​สมเด็จ​พระเจ้าอยู่หัว​ วันที่ 28 กรกฎาคม​ 2565

ร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน ภายหลัง การถ่ายโอนคู่สายศูนย์ช่วยเหลือสังคมจากส่วนกลางสู่ภูมิภาค

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 นางสาวระรินทิพย์ เพ็ชรเจริญ ผอ.ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน ภายหลัง การถ่ายโอนคู่สายศูนย์ช่วยเหลือสังคมจากส่วนกลางสู่ภูมิภาค รุ่นที่ 4 ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ วัตถุประสงค์เพื่อถอดบทเรียนการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมา ภายหลังการถ่ายโอนคู่สายศูนย์ช่วยเหลือสังคมจากส่วนกลางสู่ภูมิภาค ควบคู่ไปกับการทบทวนขั้นตอนการใช้งานระบบสารสนเทศ โดยมี นายอนันต์ ดนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิด

ร่วมพิธีเปิด
วันที่ 5 กันยายน 2565
นางสาวระรินทิพย์ เพ็ชรเจริญ ผอ. ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิด "โครงการ 45 ปี โครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำเเพงฯ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชการที่ 9" ณ กิจการน้ำพุร้อนสันกำเเพง อำเภอเเม่ออน ตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรม พส. กล่าวรายงาน พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี (ประธานคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำเเพง อำเภอเเม่ออน ตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่) เป็นประธานในพิธีเปิด เเละพลเอก เฉลิมชัย สิทธสาท องคมนตรี (รองประธานคณะกรรมการ ฯ) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ One Home พม.เชียงใหม่
จัดกิจกรรมทำบุญ ครบรอบ 35 ปี และปัจฉิมนิเทศผู้ฝึกอาชีพ รุ่นที่ 35
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมทำบุญ ครบรอบ 35 ปี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่
(18 กันยายน 2530) และปัจฉิมนิเทศผู้ฝึกอาชีพ รุ่นที่ 35 ในวันพฤหัสบดี ที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยทันตกรรมเทคโนโลยี คณะทันตเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าตรวจสุขภาพช่องปาก ผู้ฝึกอาชีพภายในศูนย์ฯ

หน่วยทันตกรรมเทคโนโลยี คณะทันตเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าตรวจสุขภาพช่องปาก ผู้ฝึกอาชีพ ภายในศูนย์พัฒนาศักยภาพเเละอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เกิดสุขภาวะช่องปากที่ดีถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน

กิจกรรม : วันรักต้นไม้เเห่งชาติ ประจำปี 2565

ศูนย์ฯ หยาดฝน จัดกิจกรรม วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 ร่วมกันปลูกต้นไม้ตามเเนวถนนระหว่างบ้านพักผู้บริหารไปจนถึงโรงครัว โดยมี ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่เเละผู้ฝึกอาชีพ ร่วมกิจกรรม

ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

นางสาวระรินทิพย์ เพ็ชรเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพเเละอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมข้าราชการเเละเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2565 พิธีวางพวงมาลา ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ว่าการอำเภอเเม่เเตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายชัยณรงค์ นันตาสาย นายอำเภอเเม่เเตง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ตำรวจ ท้องถิ่น ร่วมเเสดงความจงรักภักดี เเละรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพียงกัน

ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
▶️▶️ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จ.เชียงใหม่ ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันที่ 5 ธันวาคม 2565
นางสาวระรินทิพย์ เพ็ชรเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพเเละอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายข้าราชการ เจ้าหน้าที่เเละผู้ฝึกอาชีพ เข้าร่วมกิจกรรมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ วันคล้ายวัน
พระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2565 ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เเละนำผู้ฝึกอาชีพทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 39 รูป
ณ ที่ว่าการอำเภอเเม่เเตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายชัยณรงค์ นันตาสาย นายอำเภอเเม่เเตง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ตำรวจ ทหาร ท้องถิ่น เเละประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเเสดง
ความจงรักภักดี เเละรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพียงกัน
กิจกรรมจิดอาสา
▶️▶️ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จ.เชียงใหม่ กิจกรรมจิดอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"
วันที่ 5 ธันวาคม 2565
นางสาวระรินทิพย์ เพ็ชรเจริญ ผอ.ศพอ.หยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" กิจกรรม : กำจัดผักตบชวาและวัชพืชบริเวณเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ณ บริเวณอาคารพลับพลา
เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล หมู่ที่5 ตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมร่วมเดินรณรงค์วันดินโลก 5 ธันวาคม 2565 ร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอเเม่เเตง จังหวัดเชียงใหม
ศพอ.หยาดฝน ร่วมจัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งเเละคนขอทาน
ข่าวสาร : วันที่ 5 มกราคม 2566
ทีมเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาขีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับทีม One Home พม.จังหวัดเชียงใหม่ เเละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกจัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งเเละคนขอทานในงานฤดูหนาวเเละงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2566 ณ บริเวณสนามหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ (ตรงข้ามสนามกีฬา 700 ปี) อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ศพอ.หยาดฝน จัดพิธีสวดมนต์ เจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อถวายพระพรชัยมงคล ด้วยหัวใจแห่งความจงรักภักดี

วันที่ 28 ธันวาคม 2565
นางสาวระรินทิพย์ เพ็ชรเจริญ ผอ.ศูนย์พัฒนาศักยภาพเเละอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่เเละผู้ฝึกอาชีพ รวม 104 คน ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อถวายพระพรชัยมงคล ด้วยหัวใจแห่งความจงรักภักดีแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ หอสวดมนต์บ้านหยาดฝน ศูนย์พัฒนาศักยภาพเเละอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมให้ผู้ฝึกอาชีพสวดมนต์เจริญพระพุทธมนต์ (บท"โพชฌังคปริตร") ตอนเย็น ตลอดระยะเวลา 1 เดือน

ศูนย์ฯ หยาดฝน ร่วมโครงการ

ศูนย์ฯ หยาดฝน ร่วมโครงการ "ผู้ว่าพบปะประชาชน 1 สัปดาห์ 1 อำเภอ"

ข่าวสารวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566
นางสาวระรินทิพย์ เพ็ชรเจริญ ผอ.ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พบปะประชาชน 1 สัปดาห์ 1 อำเภอ" ณ อุทยานเเห่งชาติน้ำตกบัวตอง-น้ำพุเจ็ดสี อำเภอเเม่เเตง โดยมีวาระการรับฟังความคิดเห็นเเละข้อเสนอเกียวกับการพัฒนาจังหวัด รวมถึงโครงการขยายถนนเส้นทางหลวงชนบท ชม.3038 (ปากทางเขื่อน-รพ.สต.บ้านปง) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรื้อถอนเเละปรับภูมิทัศน์ตลอดเเนวรั้วด้านหน้าศูนย์ฯ #PowerD #PowerDep #พลังคนพิการ #คนพิการ #พก #พม24ชม #ช่วย24ชั่วโมง

JICA ประเมินความพร้อมเพื่อจัดหาอาสาสมัครญี่ปุ่นมาปฏิบัติงาน

JICA ประเมินความพร้อมเพื่อจัดหาอาสาสมัครญี่ปุ่นมาปฏิบัติงาน
:วันที่ 30 มกราคม 2566
นางสาวระรินทิพย์ เพ็ชรเจริญ ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมหัวหน้ากลุ่มพัฒนาทักษะอาชีพ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาทักษะชีวิต และหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปให้การต้อนรับคุณวรรณวรางค์ มหาวงศ์ (Japan International Cooperation Agency) เจ้าหน้าที่องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) เพื่อหารือเก็บข้อมูล ในการประเมินความพร้อมเพื่อจัดหาอาสาสมัครญี่ปุ่นมาปฏิบัติงาน ในหน่วยงานของ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมเยี่ยมชมการเรียนการสอนแผนกเรียนต่าง ๆ ของศูนย์ ฯ
#PowerD #PowerDep #พลังคนพิการ #คนพิการ #พก #พม24ชม #ช่วย24ชั่วโมง

จิตอาสาประจำเดือนมิถุนายน 2566

ข่าวสาร : วันที่ 3 มิถุนายน 2566

นางสาวระรินทิพย์ เพ็ชรเจริญ ผอ.ศพอ.หยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" กิจกรรม : จิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำ บริเวณบ้านสันปูเลย หมู่ที่ 6 ตำบลแม่แตง อำเภอเเม่เเตง
จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายนร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอเเม่เเตง จังหวัดเชียงใหม่

#PowerD #PowerDep #พลังคนพิการ #คนพิการ #พก #พม24ชม #ช่วย24ชั่วโมง

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2566

ข่าวสาร : วันที่ 2 มิถุนายน 2566
----------------------------------------------
ศูนย์ฯ หยาดฝน จัดกิจกรรม วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่เเละผู้ฝึกอาชีพ รวม 58 คน ร่วมกันปลูกต้นไม้ ได้แก่ ต้นชัยพฤกษ์ ต้นราชพฤกษ์ ต้นกาแฟ ต้นจามจุรี ต้นเหลืองอินเดีย เเละต้นหางนกยูง บริเวณเเนวทางเดินเเละบริเวณศูนย์เรียนรู้การพัฒนาพื้นที่ตามรอยศาสตร์พระราชา รวม 280 ต้น

#PowerD #PowerDep #พลังคนพิการ #คนพิการ #พก #พม24ชม #ช่วย24ชั่วโมง

พก. จับมือ แม็คโคร จัดโครงการ พม. แม็คโคร สร้างงาน สร้างอาชีพ กลุ่มภาคเหนือ

วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานเปิดโครงการ พม. แม็คโคร สร้างงาน สร้างอาชีพ พื้นที่ภาคเหนือ โดยมี นางสาวอรวรรณ ศิริโชติรัตน์ ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายงานองค์กรสัมพันธ์และประสานรัฐกิจ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) เป็นผู้กล่าวถึงวัตถุประสงค์โครงการฯ
โครงการนี้ เป็นการจับมือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ส่งเสริมทักษะด้านการประกอบอาชีพให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ผ่านการฝึกปฏิบัติ “เมนูทำง่าย ขายคล่อง” 2 เมนู ได้แก่ เมนูไข่กระทะ และเครื่องดื่มเย็นโซเล่ คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ สามารถนำไปต่อยอดรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีคนพิการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 50 คน พร้อมกันนี้ มีนายอำเภอแม่แตง ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้บริหารบริษัท ซีพี แอ๊กตร้า จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ พก. เข้าร่วมพิธีเปิด

————————
#ช่วย24ชั่วโมง
#พม24ชม #ข่าวพม
#พก #พลังคนพิการ
#คนพิการ #PowerD #PowerDep #DisabilityPower

อธิบดี พก. ตรวจเยี่ยม ศพอ. หยาดฝน พร้อมให้กำลังใจนักกีฬาคนพิการ

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ ต้อนรับ นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมด้วย นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ และนางพัชรมณฑ์ ปิติปัญญากุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ และเจ้าหน้าที่ พก. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของบุคลากรในศูนย์พัฒนาศักยภาพฯ และรับฟังปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน พร้อมกันนี้ อธิบดี พก. ยังได้ให้กำลังใจนักกีฬาจักรยานคนพิการ จำนวน 2 คน ก่อนเดินทางไปแข่งขันต่อในรายการ UCI - Para - Cycling Road Championship ณ​ ประเทศ​สกอตแลนด์ เพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมและเก็บคะแนน ก่อนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนพาราเกมส์ 2023 ที่นครหางโจว ประเทศจีน รวมไปถึงรายการใหญ่อย่างพาราลิมปิกเกมส์ 2024 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ต่อไป

————————
#ช่วย24ชั่วโมง
#พม24ชม #ข่าวพม
#พก #พลังคนพิการ
#คนพิการ #PowerD #PowerDep #DisabilityPower

 พก. ร่วมกับ ดีแทค เสริมสร้างทักษะด้านดิจิทัล สร้างรายได้ด้วยเน็ตทำกิน พื้นที่ภาคเหนือ

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมจัดโครงการ พม. ดีแทค เสริมสร้างทักษะด้านดิจิทัล เพื่อสร้างรายได้ด้วยเน็ตทำกิน พื้นที่ภาคเหนือ โดย นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดี พก. เป็นประธานเปิด เเละทีมวิทยากรจากโครงการเน็ตทำกิน บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ซึ่งโครงการนี้ เป็นความร่วมมือของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) เพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีที่จำเป็น สามารถนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการ ของคนพิการให้น่าสนใจ การทำการตลาดออนไลน์ เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า รวมทั้งเพิ่มองค์ความรู้ที่สำคัญด้านกฎหมายสำหรับผู้ประกอบการ คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ กลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนพิการและผู้แลคนพิการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน 50 คน ทั้งนี้ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แตง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า และผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พก. เข้าร่วมด้วย

————————
#ช่วย24ชั่วโมง
#พม24ชม #ข่าวพม
#พก #พลังคนพิการ
#คนพิการ #PowerD #PowerDep #DisabilityPower

ต้อนรับหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คณะทันตเเพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศพอ.หยาดฝน ต้อนรับหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คณะทันตเเพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
================================
วันที่ 22 มีนาคม 2567
================================
นางสาวระรินทิพย์ เพ็ชรเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพ และอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ และกลุ่มพัฒนาทักษะชีวิต ต้อนรับ หน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คณะทันตเเพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกหน่วยให้บริการทางทันตกรรม แก่คนพิการที่ฝึกอาชีพ เนื่องในวัน WORLD ORAL HEALTH DAY 2024 เพื่อรักษาสุขภาพช่องปากและฟัน ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคทางทันตกรรมให้แก่คนพิการ โดยมีผู้ฝึกอาชีพร่วมกิจกรรม รวม 52 คน
#ศูนย์ฯหยาดฝน #PowerD #PowerDep #พลังคนพิการ #คนพิการ #พก #พม24ชม #ช่วย24ชั่วโมง
==========================
ติดตามข่าวสาร ศูนย์ฯหยาดฝน ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/YardfonChiangMai
Website : http://www.yardfon.go.th
LINE Official Account : https://lin.ee/qSqZD15
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCPJChepLRpS0sKqF-Wzr3cg
TikTok : https://www.tiktok.com/@yardfoncm?_t=8Zv3lRQv5HO&_r=1

พิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น.
======================
นางสาวระรินทิพย์ เพ็ชรเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และผู้ฝึกอาชีพ เข้าร่วมแสดงความยินดีในพิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับคนพิการของศูนย์ฯ ที่จบการศึกษาระดับชั้น ปวช.3 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 13 คน โดยมีนายพิษณุเวช โพธิ์เพ็ชร ผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา เป็นประธานมอบณ วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง
#ศูนย์ฯหยาดฝน #PowerD #PowerDep #พลังคนพิการ #คนพิการ #พก #พม24ชม #ช่วย24ชั่วโมง
======================
ติดตามข่าวสาร ศูนย์ฯหยาดฝน ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/YardfonChiangMai
Website : http://www.yardfon.go.th
LINE Official Account : https://lin.ee/qSqZD15
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCPJChepLRpS0sKqF-Wzr3cg
TikTok : https://www.tiktok.com/@yardfoncm?_t=8Zv3lRQv5HO&_r=1

กิจกรรม Empowerment

วันที่ 21 มีนาคม 2567
==============================
นางสาวระรินทิพย์ เพ็ชรเจริญ ผอ. ศูนย์พัฒนาศักยภาพ
และอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
กลุ่มพัฒนาทักษะชีวิต จัดกิจกรรม Empowerment เรื่อง "เปรียบตัวฉัน
เป็น สัตว์ สิ่งของ" เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและมุมมองของตนเอง
สะท้อนตัวตน ความรู้สึก โดยเรียนรู้ผ่านศิลปะ เส้น สี รูปทรง
และการฟังด้วยสุนทรียสนทนา ณ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล​
#ศูนย์ฯหยาดฝน #PowerD #PowerDep #พลังคนพิการ #คนพิการ #พก #พม24ชม #ช่วย24ชั่วโมง
==========================
ติดตามข่าวสาร ศูนย์ฯหยาดฝน ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/YardfonChiangMai
Website : http://www.yardfon.go.th
LINE Official Account : https://lin.ee/qSqZD15
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCPJChepLRpS0sKqF-Wzr3cg
TikTok : https://www.tiktok.com/@yardfoncm?_t=8Zv3lRQv5HO&_r=1

MOU 8 หน่วย 3 กระทรวง ขับเคลื่อน “การพัฒนาคนพิการด้านการศึกษาและการมีงานทำ”

นที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น.
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา และการมีงานทำของคนพิการ โดยภาคีด้านการศึกษา อาชีพ สังคม 8 หน่วย 3 กระทรวง ได้แก่
1. ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
2. วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
3. โรงเรียนศรีสังวาลเชียงใหม่ โรงเรียนกาวิละอนุกูล โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
4. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ สังกัดกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

โดยมีนายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายพิษณุเวช โพธิ์เพ็ชร ผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน
#ศูนย์ฯหยาดฝน #PowerD #PowerDep #พลังคนพิการ #คนพิการ #พก #พม24ชม #ช่วย24ชั่วโมง
======================
ติดตามข่าวสาร ศูนย์ฯหยาดฝน ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/YardfonChiangMai
Website : http://www.yardfon.go.th
LINE Official Account : https://lin.ee/qSqZD15
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCPJChepLRpS0sKqF-Wzr3cg
TikTok : https://www.tiktok.com/@yardfoncm?_t=8Zv3lRQv5HO&_r=1

ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ์มรดกไทย

วันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 08.00 น. นางสาวอรอนงค์ คำแหง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพเเละอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ์มรดกไทย ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
#ศูนย์ฯหยาดฝน #PowerD #PowerDep #พลังคนพิการ #คนพิการ #พก #พม24ชม #ช่วย24ชั่วโมง
==========================
ติดตามข่าวสาร ศูนย์ฯหยาดฝน ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/YardfonChiangMai
Website : http://www.yardfon.go.th
LINE Official Account : https://lin.ee/qSqZD15
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCPJChepLRpS0sKqF-Wzr3cg
TikTok : https://www.tiktok.com/@yardfoncm?_t=8Zv3lRQv5HO&_r=1

ผอ.ศพอ.หยาดฝน เข้ารายงานตัว เนื่องในโอกาสเข้ารับตำเเหน่งใหม่

วันที่ 3 เมษายน 2567 นางสาวอรอนงค์ คำแหง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมข้าราชการ เข้ารายงานตัวเนื่องในโอกาสเข้ารับตำเเหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ เเละรับนโยบายการพัฒนาศักยภาพคนพิการ กับนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
#ศูนย์ฯหยาดฝน #PowerD #PowerDep #พลังคนพิการ #คนพิการ #พก #พม24ชม #ช่วย24ชั่วโมง
=======================
ติดตามข่าวสาร ศูนย์ฯหยาดฝน ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/YardfonChiangMai
Website : http://www.yardfon.go.th
LINE Official Account : https://lin.ee/qSqZD15
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCPJChepLRpS0sKqF-Wzr3cg
TikTok : https://www.tiktok.com/@yardfoncm?_t=8Zv3lRQv5HO&_r=1

ลงพื้นที่ซักซ้อมการดำเนินโครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มประกอบอาชีพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 23 - 24 เมษายน 2567 นางสาวอรอนงค์ คำแหง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายมงคล สีแปงวงค์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาทักษะอาชีพ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เยี่ยมชมและซักซ้อมการดำเนินโครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มประกอบอาชีพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ในเขตพื้นที่อำเภอสันกำแพง และอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 กลุ่มอาชีพ ได้แก่ 1. ชมรมคนพิการสานสัมพันธ์สันกำแพง กลุ่มผลิตพริกลาบสำเร็จรูป 2. ชมรมคนพิการและผู้ดูแลคนพิการตำบลแม่โป่ง กลุ่มเพาะเลี้ยงกบ 3. ชมรมคนพิการและผู้ดูแลคนพิการตำบลเชิงดอย กลุ่มปลูกพืชสมุนไพร
#ศูนย์ฯหยาดฝน #PowerD #PowerDep #พลังคนพิการ #คนพิการ #พก #พม24ชม #ช่วย24ชั่วโมง
================
ติดตามข่าวสาร ศูนย์ฯหยาดฝน ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/YardfonChiangMai
Website : http://www.yardfon.go.th
LINE Official Account : https://lin.ee/qSqZD15
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCPJChepLRpS0sKqF-Wzr3cg
TikTok : https://www.tiktok.com/@yardfoncm?_t=8Zv3lRQv5HO&_r=1

 
Powered by Phoca Gallery
 

ติดต่อหน่วยงาน

 
 

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่
303  ม.7 ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150


โทรศัพท์ 0-5310-4144
โทรสาร 0-5200-1537
E-mail : yardfon@dep.go.th

 
 
 
JSN Sky is designed by JoomlaShine.com