มี  87  บุคคล กำลังชมเว็บไซต์ ณ ตอนนี้

  

วิสัยทัศน์

“องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านการฝึกอาชีพและพัฒนาศักยภาพคนพิการ สู่การดำรงชีวิตอิสระ”

ภารกิจของศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่

1. พัฒนาศักยภาพและฝึกอบรมอาชีพคนพิการทั้งในสถาบันและในชุมชน
2. ส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำและประกอบอาชีพอิสระ
3. ฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านร่างกาย การรักษาพยาบาล การพัฒนาทางการศึกษาและพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะทางสังคม
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชน ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการคนพิการ

 

ติดต่อหน่วยงาน

 
 

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่
303  ม.7 ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150


โทรศัพท์ 0-5310-4144
โทรสาร 0-5200-1537
E-mail : yardfon@dep.go.th