มี  17  บุคคล กำลังชมเว็บไซต์ ณ ตอนนี้

  

textphoto

นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม. พร้อมทีมผู้บริหารกระทรวง พม. และOne Home พม. จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน

วันเสาร์ที่ 28  พฤศจิกายน 2563  นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม. พร้อมทีมผู้บริหารกระทรวง พม. และOne Home พม. จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ประเพณีกินข้าวใหม่และตลาดร้อยใจชนเผ่าพื้นเมืองภาคเหนือ” เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย (คชท.) สมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของขาวไทยภูเขาในประเทศไทย (ศ.ว.ท.) (IMPECT) มูลนิธิเพื่อการประสานความร่วมมือของชนเผ่าพื้นเมืองเอเชีย และภาคีองค์กร เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง และเป็นประธานการประชุมทีม One Home และพบปะเครือข่าย พร้อมมอบนโยบาย รับฟังปัญหา อุปสรรค ให้คำแนะนำเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน และเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายของกระทรวง พม. ระดับพื้นที่ในการเฝ้าระวังปัญหาและเร่งช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนอย่างใกล้ชิด  โดยมีนางสาวอณิรา ธินนท์ รองอธิบดีกรม พก. และทีมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ หยาดฝน ร่วมลงพื้นที่และประชุมดังกล่าว

ศูนย์ฯ หยาดฝน จัดงาน

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ โดยกลุ่มพัฒนาทักษะชีวิต  จัดกิจกรรม “ยี่เป็งรำลึก” เนื่องในวันลอยกระทง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางสังคม ส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีทำงานเป็นที

ศูนย์พัฒนาศักยภาพเเละอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมทำบุญครบรอบ 33 ปี

ศูนย์ฯ หยาดฝน จัดกิจกรรมทำบุญครบรอบวันสถาปนา 33 ปี ปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการฝึกอาชีพรุ่นที่ 33

วันที่ 24 กันยายน 2563 นางสาวระรินทิพย์ เพ็ชรเจริญ ผอ.ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ ผู้แทนสถานสงเคราะห์วัยทองนิเวศน์ มูลนิธิสงเคราะห์คนพิการหยาดฝน และผู้รับการฝึกอาชีพ ร่วมทำบุญครบรอบ 33 ปี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีท่านพระครูวิธานนวกรรม เจ้าคณะตำบลแม่แตง วัดแม่ก๊ะ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นางมยุรี ยกตรี กรรมการมูลนิธิสงเคราะห์คนพิการหยาดฝน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการฝึกอาชีพ รุ่นที่ 33 จำนวน 13 คน โดยนางสาวระรินทิพย์ เพ็ชรเจริญ ผอ.ศูนย์ฯ เป็นประธาน พร้อมให้โอวาทเพื่อเสริมพลังการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2563 หลักสูตร

      โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2563 โดยมี 2 กิจกรรม ได้เเก่ การอบรมเชิงปฏิบัติการ“พัฒนาทักษะการพูด การสื่อสาร และบุคลิกภาพ” หลักสูตร 2 วัน (ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2563) โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ภาคทฤษฎี และฝึกปฏิบัติพัฒนาบุคลิกภาพ  เเละการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ศิลปะบำบัดพื้นฐาน 1 : Self Care” หลักสูตร 3 วัน (ระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2563) โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ภาคทฤษฎี และฝึกปฏิบัติผ่านประสบการณ์การทำชิ้นงานศิลปะ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้และการเสริมพลังความเข้มแข็งของผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ รวมทั้งการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพัฒนาบุคลิกภาพที่พึงประสงค์เเละทบทวนองค์ความรู้การจัดบริการ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการและมาตรฐานองค์กรด้านสวัสดิการสังคม

ชมรมผู้ออกกำลังสวนสมโภชน์ 700 ปี นำจักรยานมือสองสภาพดี​ มอบให้แก่ทางศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่

20 สิงหาคม 2563 : ชมรมผู้ออกกำลังสวนสมโภชน์ 700 ปี นำโดย นายสถาพร​ ชัยศิริ​, นายเกษม​ เนตรศักดิ์เกษม​ และ นายสุรศักดิ์ ภู่ประเสริฐ​ นำจักรยานมือสองสภาพดี จำนวน 13 คัน พร้อมด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้าจำนวนหนึ่ง มอบให้แก่ทางศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของศูนย์ฯ โดยมี นางสาว ระรินทิพย์ เพ็ชรเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ รับมอบสิ่งของ และให้การต้อนรับ พาเยี่ยมชมแปลงเกษตรสร้างสุข ซึ่งเป็นเกษตรผสมผสาน วิถีพอเพียง หนึ่งในโครงการพัฒนาอาชีพแก่คนพิการ

รองอธิบดี พก. ร่วมคณะ รมว.พม. ลงพื้นที่ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย จ.เชียงใหม่

วันที่14 - 15 สิงหาคม 2563 รองอธิบดี พก. ร่วมลงพื้นที่กับคณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) นำโดยนายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม. พร้อมทีม One Home พม. จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจประชาชนและคนพิการที่ประสบปัญหาทางสังคมและได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พร้อมมอบเงินสงเคราะห์กรณีฉุกเฉิน จำนวน 195 ครอบครัว ณ บ้านแม่หวาน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ต่อด้วยการเข้าร่วมพิธีเปิดสถานรับเลี้ยงเด็ก DAY CARE NIGHT CARE เพื่อช่วยเหลือผู้ปกครองที่ต้องประกอบอาชีพทั้งภาคกลางวันและภาคกลางคืน ที่ไม่มีเวลาและไม่สามารถหาสถานที่เลี้ยงดูเด็กได้ โดยให้เป็นโมเดลต้นแบบในการเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวแห่งแรกในประเทศไทยใน จ.เชียงใหม่ ณ บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.เชียงใหม่ จากนั้น รองอธิบดี พก. เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “อพม.ร่วมใจ ต้านภัยการค้ามนุษย์” โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวง พม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ ต่อด้วยการร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมอาคารที่พักโครงการเคหะชุมชนฯ พร้อมพบปะพูดคุยกับประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่อาศัยในโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนเชียงใหม่ (ไนท์ซาฟารี)

ศูนย์ฯ หยาดฝน ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

ศูนย์ฯ หยาดฝน ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น นางสาวระรินทิพย์ เพ็ชรเจริญ ผอ.ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานสังกัด พม. ทีม One Home จังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ณ ห้องโถงลานน้ำพุ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. (นางจินตนา จันทร์บำรุง) ตรวจเยี่ยมศูนย์

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. (นางจินตนา จันทร์บำรุง) ตรวจเยี่ยมศูนย์

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 น. นางจินตนา จันทร์บำรุง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่ตรวจราชการที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามความก้าวหน้าแผนงานโครงการ รอบที่ 2 โดยประชุมรับฟังผลการดำเนินงานและเยี่ยมชมการฝึกอาชีพแต่ละแผนก พร้อมทั้งมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานเพื่อพัฒนาศักยภาพและอาชีพแก่คนพิการของศูนย์ฯ โดยมีนางสาวระรินทิพย์ เพ็ชรเจริญ ผอ. ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวง พม. จังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ และผู้รับการฝึกอาชีพ ร่วมให้การต้อนรับ

นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมบูธ พก. ในกิจกรรมจิตอาสา

วันนี้ (28 ก.ค. 63) เวลา 11.30 น. ณ ท้องสนามหลวง ภายในบูธกิจกรรมของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฝั่งศาลฎีกา) พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะสื่อมวลชน ลงพื้นที่เยี่ยมชมและให้กำลังใจคนพิการ พร้อมร่วมกิจกรรมกับคนพิการ ได้แก่ ชิมอาหารแปรรูปจากผลิตภัณฑ์เครื่องต้มยำสวนเกษตร  และร่วมร้องเพลงกับศิลปินนักร้องนักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะ From Street to Stars หรือ ศิลปิน S2S ในกิจกรรมจิตอาสา "ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี... เราสร้างไปด้วยกัน" โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม. พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวง พม. และนางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดี พก. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัด พก. ร่วมให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกนำคนพิการร่วมกิจกรรม ณ​ บริเวณท้องสนามหลวง

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยติดเตียงแบบบูรณาการ

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 นางสาวระรินทิพย์ เพ็ชรเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางพรจันทร์  เกียรติศิริโรจน์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ และนายมงคล สีแปงวงค์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ เข้าร่วมเป็นวิทยากรโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยติดเตียงแบบบูรณาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการคนพิการ การดำเนินการส่งเสริมด้านพัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ และการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเชียงใหม่ สาขาศูนย์ฯหยาดฝน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ 50 คน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์ฯ หยาดฝน ร่วมสำรวจข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ศูนย์ฯ หยาดฝน ร่วมสำรวจข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 17 เมษายน 2563 นางสาวระรินทิพย์ เพ็ชรเจริญ ผอ.ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับหน่วยงานสังกัด พม. ทีม One Home จังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนางจิราพร เชาวน์ประยูร​ ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล​ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ วัดโลกโมฬี ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยจะได้รวบรวมรายงานกระทรวง พม.เพื่อเป็นฐานข้อมูลประกอบการพิจารณาช่วยเหลือเยียวยาต่อไป

พิธีทำบุญเนื่องในครบรอบวันสถาปนา 32 ปี ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่

อธิบดี พก. เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในครบรอบวันสถาปนา 32 ปี ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่

วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในครบรอบวันสถาปนา 32 ปี ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ “กิจกรรมเมนูอาหารตักบาตร ลดอาพาธป้องกันความพิการ” โดยมีการถวายภัตตาหารเพลและถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ โดยมีนางสาวระรินทิพย์ เพ็ชรเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธี

กิจกรรม “ศาสตร์พระราชาสู่เกษตรพอเพียงเพื่อการพัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ” จ.เชียงใหม่

อธิบดี พก. เปิดกิจกรรม “ศาสตร์พระราชาสู่เกษตรพอเพียงเพื่อการพัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ” จ.เชียงใหม่

วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 14.30 น. ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ศาสตร์พระราชาสู่เกษตรพอเพียงเพื่อการพัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ” เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะอาชีพเกษตรอินทรีย์แก่คนพิการในศูนย์ฯ นำร่อง 3 ศูนย์ฯ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี และศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านโมกุลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดลพบุรี โดยมุ่งหวังให้สามารถมีรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว และฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ (ธรรมชาติบำบัด) รวมถึงส่งเสริมเจตคติเชิงสร้างสรรค์ให้สังคมยอมรับและให้โอกาสแก่คนพิการในฐานะส่วนหนึ่งของสังคม โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ One Home พม.เชียงใหม่ อาสาสมัคร (อพม.) องค์กรคนพิการในพื้นที่ หน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรคนพิการ คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ หน่วยงาน พก. ส่วนกลางและศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ (3 ศูนย์) ภาคเอกชน และสื่อมวลชน จำนวนกว่า 200 คน เข้าร่วมงาน

มอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการฝึกอาชีพ รุ่นที่ 32 ประจำปี 2562

อธิบดี พก. เป็นประธานมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการฝึกอาชีพ รุ่นที่ 32 ประจำปี 2562

วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการฝึกอาชีพ รุ่นที่ 32 ประจำปี 2562 เพื่อแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการฝึกอาชีพ จำนวน 20 คน ซึ่ง พก. ในฐานะเป็นองค์กรด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพและอาชีพให้คนพิการ ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ 13 จังหวัด ได้ดำเนินการจัดฝึกอาชีพหลักสูตรต่างๆ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ ตัดเย็บเสื้อผ้าและงานประดิษฐ์ และเกษตรกรรม โดยมีผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ One Home พม.เชียงใหม่ คนพิการ และผู้สำเร็จการฝึกอาชีพ เข้าร่วมในพิธี

โครงการยิ้มสู้ มาร์เกต

วันที่ 22 พ.ค.60 ศูนย์ฯหยาดฝน เข้าร่วมแสดงนิทรรศการและออกร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของศูนย์ฯได้แก่ ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง พรมเช็ดเท้า การนวดแผนไทย ขนมทองม้วน ขนมกระหรี่ปั๊บ ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการทางสติปัญญาด้วยการเลี้ยงไก่ไข่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 นายประณมพร วิชรถาวรชัย ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการทางสติปัญญา ด้วยการเลี้ยงไก่ไข่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเป้าหมายเป็นคนพิการภายในศูนย์ฯและคนพิการและครอบครัวในชุมชุน จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม 2560

โครงการผู้ว่าราชการเชียงใหม่พบประชาชน

วันที่ 4 พ.ค.60 ศูนย์ฯหยาดฝนเข้าร่วมโครงการผู้ว่าราชการเชียงใหม่พบประชาชน โดยประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงาน และจัดกิจกรรมให้กับประชาชนที่เข้ามาร่วมงาน ณ เทศบาลตำบลสบเปิง อ.แม่แตง เชียงใหม่

โครงการพัฒนาทักษะชีวิตและสังคมสำหรับคนพิการ

วันที่ 23 มี.ค.2560 ศูนย์ฯหยาดฝน ดำเนินการจัดโครงการทักษะชีวิตและสังคมกิจกรรมการเดินทางและสัญลักษณ์โดยพาผู้รับการฝึกอาชีพเดินทางโดยรถไฟเพื่อไปเยี่ยมชมศึกษาดูงานที่พิพิธภัณฑ์ถ่านหินลิกไนต์แม่เมาะลำปาง

งานวิ่งและปั่นจักรยานการกุศล cancer care 2016 ครั้งที่ 9

วันที่ 18 มี.ค.60 ศูนย์ฯหยาดฝน นำผู้รับการฝึกอาชีพและเจ้าหน้าที่จำนวน 65 คน เข้าร่วมงาน cancer care 2016 ครั้งที่ 9 ณ อุทยานราชพฤกษ์ เชียงใหม่ โดยมีผู้ว่าราชการเชียงใหม่เป็นประธาน

โครงการค่ายพัฒนาศักบภาพและทักษะชีวิตเพื่อการดำรงชีวิตอิสระคนพิการโดยลงพื้นที่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะเก และเข้าศึกษาดูงานและสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวยสำหรับคนพิการ จ.เพชรบุรี

วันที่ 4-7 มีนาคม 2560 เจ้าหน้าที่พร้อมผู้รับฯ เดินทางไปเพชรบุรี เพื่อร่วมโครงการค่ายพัฒนาศักบภาพและทักษะชีวิตเพื่อการดำรงชีวิตอิสระคนพิการโดยลงพื้นที่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะเก และเข้าศึกษาดูงานและสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวยสำหรับคนพิการ ที่พระนครคีรี เขาวัง ช่วงเย็นจัดกิจกรรมคพัฒนาทักษะชีวิตด้านต่างๆและนันทนาการและลงเล่นน้ำทะเล

โครงการพัฒนาทักษะด้านอาชีพและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนพิการและครอบครัว

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะด้านอาชีพและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนพิการและครอบครัว โดยประกอบด้วย 4 กิจกรรม เป้าหมาย 70 คน เป็นคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ระหว่างเดือนธันวาคม 59 ถึง มกราคม 60

จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและเลี่ยงเพลพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป

วันที่ 5 มกราคม 2560 ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและเลี่ยงเพลพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในวันปีใหม่และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

จัดกิจกรรมกีฬามหาสนุก ประจำปี 60 เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้รับการฝึกอาชีพ

วันที่ 5 มกราคม 2560 ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จัดกิจกรรมกีฬามหาสนุก ประจำปี 60 เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้รับการฝึกอาชีพ เพื่อพัฒนาทางก้านร่างการย อารมณ์ จิตใจ สังคม การรู้จัก ชนะ แพ้ อภัย การแสดงออกถึงความสามัคคี และมอบรางวัลให้กับคนดีศรีหยาดฝนเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังให้กับคนที่มีจิตสาธารณะช่วยเหลือสังคม

ศูนย์ฯ หยาดฝน ลงพื้นที่และร่วมประชุมหารือแนวทางการช่วยเหลือนางชูจิตร์ กระจ่างเพชร ผู้ประสบปัญหาร้อนเรียนผ่านสำนักปลัดนายกรัฐมนตรี

ศูนย์ฯ หยาดฝน ลงพื้นที่และร่วมประชุมหารือแนวทางการช่วยเหลือนางชูจิตร์ กระจ่างเพชร ผู้ประสบปัญหาร้อนเรียนผ่านสำนักปลัดนายกรัฐมนตรี

วันที่ 26 พฤษภาคม และวันที่ 4 มิถุนายน 2563 นางสาวระรินทิพย์ เพ็ชรเจริญ ผอ.ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ และนักสังคมสงเคราะห์ สอบข้อเท็จจริงและร่วมประชุมทีมสหวิชาชีพ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าไผ่ เพื่อหารือแนวทางการช่วยเหลือนางชูจิตร์ กระจ่างเพชร อายุ 67 ปี อยู่บ้านเลขที่ 149/17 หมู่ที่ 14 ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ กรณีร้องทุกข์ผ่านสำนักปลัดนายกรัฐมนตรีขอความช่วยเหลือเงินทุนประกอบอาชีพค้าขายและปัญหาหนี้สิน เนื่องจากเป็นผู้สูงอายุ มีรายได้น้อยไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย และต้องดูแลบุตรชายพิการทางการเคลื่อนไหวซึ่งเข้าฝึกอาชีพแผนกคอมพิวเตอร์ที่ศูนย์ฯ หยาดฝน โดยผลจากการประชุม ศูนย์ฯ หยาดฝน ได้ประสานในการจัดหางานให้บุตรชายที่บริษัท เฮง ลิสซิ่ง จำกัด ในตำแหน่งพนักงานธุรการ และ สนง.พมจ.ชม. จะสนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพค้าขายให้กับนางชูจิตร์ ฯ เพื่อมีรายได้และลดภาระหนี้สิน รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้ถูกสุขลักษณะ

 
Powered by Phoca Gallery
 

ติดต่อหน่วยงาน

 
 

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่
303  ม.7 ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150


โทรศัพท์ 0-5310-4144
โทรสาร 0-5200-1537
E-mail : yardfon@dep.go.th