มี  106  บุคคล กำลังชมเว็บไซต์ ณ ตอนนี้

  

หลักสูตรการฝึกอาชีพ

โดยการจัดบริการฝึกอบรมวีชาชีพ 3 สาขา 1 โครงการ ดังนี้

1. หลักสูตรคอมพิวเตอร์สำนักงาน

หลักสูตรคอมพิวเตอร์ ศึกษาการใช้โปรแกรม Microsoft Office การใช้โปรแกรมประมวลผล ค่าคำนวณทางบัญชี การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ การออกแบบโปรแกรม Graphic ต่างๆ  การใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต และการตรวจเช็คซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ 

2. หลักสูตรช่างซ่อมรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์ขนาดเล็ก

หลักสูตรช่างซ่อมรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์ขนาดเล็ก ศึกษาการทำงานของชิ้นส่วน โครงสร้างและซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์ขนาดเล็ก ระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 

3. หลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้าและงานประดิษฐ์

หลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้าและงานประดิษฐ์จากวัสดุต่างๆ ศึกษาการเย็บผ้าเบื้องต้นด้วยมือ การออกแบบและสร้างแบบชิ้นงาน การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์เทคนิคการเย็บผ้าและการสร้างงานประดิษฐ์จากเศษวัสดุต่างๆ 

4. หลักสูตรเกษตรกรรม

หลักสูตรเกษตรกรรม ศึกษาการทำเกษตรกรรมแบบผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปรับปรุงดิน ระบบน้ำในพื้นที่แปลงเพาะปลูก การทำปุ๋ยและน้ำหมักอินทรีย์  การปลูกพืชไร่พืชสวนพืชสมุนไพร การทำปศุสัตว์ การแปรรูปผลิตภัณฑ์

 

ติดต่อหน่วยงาน

 
 

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่
303  ม.7 ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150


โทรศัพท์ 0-5310-4144
โทรสาร 0-5200-1537
E-mail : yardfon@dep.go.th