มี  135  บุคคล กำลังชมเว็บไซต์ ณ ตอนนี้

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ

1.เป็นคนพิการทางการเคลื่อนไหว แขน ขาและลำตัว ซึ่งสามารถช่วยเหลือตนเองได้และไม่เป็นอุปสรรคต่อ การฝึกอาชีพ

2. ชาย-หญิง มีอายุระหว่าง 14 – 40 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ

3.ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติด โรคเรื้อรังหรือติดต่อร้ายแรง จิตไม่ฟั่นเฟือนคุ้มครั่ง ไม่พิการทางสมอง นัยน์ตา ไม่บอดทั้งสองข้าง หากพิการทางการได้ยินต้องผ่าน การเรียนหลักสูตรโสตศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

พื้นฐานความรู้ผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ

1. แผนกตัดเย็บเสื้อผ้าและเกษตรกรรม ไม่จำกัดความรู้

2. แผนกอิเล็กทรอนิกส์ รับผู้จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป

3. แผนกคอมพิวเตอร์ รับผู้จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ขึ้นไป
Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes


ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่
303  ม.7 ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150
โทรศัพท์ 0-5310-4144    โทรสาร 0-5200-1537   E-mail : yardfon@dep.go.th


ลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ © 2563 ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า เป็นซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
Premium Templates